Thông báo

Thông báo đề xuất đề tài KHCN cấp Bộ 2024

Hiện nay Bộ GD&ĐT đã có thông báo về đề xuất đề tài KHCN cấp Bộ 2024 và ĐHH đã có công văn triển khai. Nhà trường xin thông báo rộng rãi để toàn thể CBGV triển khai đề xuất. Kèm theo đây là các văn bản và hướng dẫn liên quan:

Công văn 823 của Bộ GD&ĐT:

https://qldh.hueuni.edu.vn/data/2023/3/823_BGDDT_KHCNMT.pdf

Công văn triển khai của ĐHH (gồm phân bổ chỉ tiêu, hướng dẫn, thời hạn, biểu mẫu):

https://hueuni.edu.vn/portal/vi/index.php/News/thong-bao-de-xuat-de-tai-khcn-cap-bo-thuc-hien-tu-nam-2024.html

Các đơn vị tiến hành tổng hợp đề xuất của đơn vị mình, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và gửi danh mục tổng hợp cùng với các phiếu đề xuất cho Trường qua Phòng KHCN&HTQT.

Thời hạn nộp hồ sơ cho Trường: đến hết ngày 13/3/2023

Trân trọng.

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp