Thông báo

Thông báo V/v đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2023

Kính gửi: Trưởng các đơn vị.

 

Thực hiện công văn số 756/ĐHH-KHCNQHQT ngày 30/5/2022 của Đại học Huế về việc đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2023, Phòng KHCN – HTQT kính thông báo đến các đơn vị nội dung công văn và hướng dẫn các bước đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2023 như sau:

  1. Căn cứ vào kinh phí đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2023 được phân bổ cho Trường, kinh phí từ các nguồn khác (nếu có) bao gồm cả kinh phí tự túc và quy định mức kinh phí đề tài ở phụ lục I, các đơn vị tổ chức làm đề xuất, sơ tuyển đề xuất.
  2. Đề tài KH&CN cấp Đại học Huế (kể cả bằng nguồn kinh phí khác) thực hiện theo Quyết định số 1519/QĐ – ĐHH ngày 29/12/2017 của Giám đốc Đại học Huế ban hành Quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp Đại học Huế và Quyết định số 389/QĐ – ĐHH ngày 02/4/2019 của Giám đốc Đại học Huế sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1519/QĐ – ĐHH.
  3. Đại học Huế sẽ mở chức năng đề xuất đề tài cấp Đại học Huế trên trang quản lý đề tài khoa học (http:///qlkh.hueuni.edu.vn ) từ ngày 01/6 đến hết ngày 30/6/2022 để các cá nhân thực hiện đề xuất.
  4. Các đơn vị tiến hành sơ tuyển và gửi hồ sơ đề xuất về Phòng KHCN – HTQT và qua địa chỉ email khcndhkh@hueuni.edu.vn trước ngày 5/7/2022 bao gồm:

- Danh mục tổng hợp đề xuất theo biểu mẫu (được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên)

- Phiếu đề xuất của cá nhân được in ra từ đề xuất online trên phần mềm Quản lý đề tài KHCN của ĐH Huế và bảng kê khai danh mục công trình liên quan (kèm minh chứng) và có xác nhận của Ban chủ nhiệm của Khoa.

Các biểu mẫu và phụ lục đều được đăng tải trên trang web của Trường (địa chỉ http://www.husc.hueuni.edu.vn) ở mục Văn bản/Tải files, văn bản, biểu mẫu > Khoa học công nghệ > Kế hoạch KH&CN hàng năm.

Đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện.

Trân trọng cám ơn./.

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp