Thông báo

QUYẾT ĐỊNH về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức (bổ sung đợt 1) năm 2021

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

Căn cứ Nghị định số 30/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;
Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-HĐĐH ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế và Quyết định số 07/QĐ-HĐĐH ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng Đại học Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế;
Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-ĐHKH, ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khoa học thuộc Đại học Huế;
Căn cứ Kế hoạch số 124/KH-ĐHKH, ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc tuyển dụng viên chức năm 2021;
Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức (bổ sung đợt 1) năm 2021 và Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả kỳ thi tuyển dụng viên chức (bổ sung đợt 1) năm 2021 của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.
(Danh sách kèm theo)
Điều 2. Giao cho Phòng Tổ chức và Hành chính, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo kết quả tuyển dụng, triệu tập và thực hiện các thủ tục tiếp theo đối với các thí sinh trúng tuyển theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông Trưởng Phòng Tổ chức và Hành chính, Trưởng các đơn vị có liên quan và các thí sinh có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

HIỆU TRƯỞNG

Xem toàn văn Quyết định TẠI ĐÂY

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp