Thông báo

Thông báo v/v kê khai giờ chuẩn NCKH (nhiệm vụ 2) năm học 2020 - 2022

Kính gửi: Trưởng các đơn vị.

Để phục vụ cho việc xác nhận công trình NCKH năm học 2020-2021, Hiệu trưởng đề nghị các đơn vị thực hiện một số công việc như sau:

1. Một số quy định cho năm học 2020-2021:

 • Năm học 2020-2021, Nhà trường bắt đầu triển khai phần mềm kê khai giờ chuẩn NV2 online, địa chỉ truy cập là nv2.husc.edu.vn
 • Hình thức đăng nhập: sử dụng địa chỉ email với tên miền @husc.edu.vn để xác thực (email này đã được cấp cho toàn thể cán bộ giảng viên của Trường, nếu thầy cô nào chưa có, hoặc không đăng nhập được, vui lòng liên hệ Tổ Ứng dụng CNTT của Trường).
 • Các đơn vị gửi thông tin của trợ lý đơn vị cho Phòng KHCN&HTQT để chúng tôi có cơ sở phân quyền quản trị các nội dung liên quan (thông tin cần gửi bao gồm họ tên, email dùng để đăng nhập).

2. Nhiệm vụ của cán bộ, giảng viên:

a. Kê khai giờ chuẩn thực hiện trong năm học:

 • Cập nhật đầy đủ các công trình NCKH của mình trên CSDL KHCN của ĐH Huế.
 • Sử dụng email @husc.edu.vn của cá nhân để đăng nhập vào phần mềm NV2 online, cập nhật các thông tin của giảng viên và kê khai các công trình của mình.
 • Upload đầy đủ minh chứng của mỗi công trình, với một số chú ý:
  • Các file minh chứng tải lên nên ở dịnh dạng PDF;
  • Ưu tiên các minh chứng online (nhập link của minh chứng), lúc này không cần tải file minh chứng lên nữa;
  • Đối với các công trình đang được Nhà trường quản lý (đã có hồ sơ tại Phòng KHCN & HTQT) và các bài báo đăng Tạp chí KH&CN của Trường thì không cần tải minh chứng lên nữa.

b. Đăng ký bảo lưu công trình:

 • Lập danh sách các công trình đăng ký bảo lưu giờ chuẩn cho năm học sau, ghi rõ tên, loại công trình, ngày tháng công bố/xuất bản, sau đó ký xác nhận vào cuối danh sách. Chú ý:
  • Không kê khai các công trình này vào phần tính giờ chuẩn ở trên;
  • Không được bảo lưu đề tài NCKH các cấp;
  • Mỗi công trình chỉ được bảo lưu cho năm học kế tiếp của năm học mà công trình đó được công nhận.
 • Nộp file danh sách các công trình bảo lưu cho đơn vị để tổng hợp nộp cho Trường.

3. Nhiệm vụ của các đơn vị:

 • Lập bảng tổng hợp giờ chuẩn của đơn vị (trợ lý của đơn vị có thể trích xuất file tổng hợp từ phần mềm).
 • Tập hợp các file đăng ký bảo lưu giờ chuẩn của tất cả cán bộ trong đơn vị mình, gửi cho Trường thông qua Phòng KHCN&HTQT, địa chỉ email: khcndhkh@hueuni.edu.vn

4. Thời hạn kê khai:

Thời hạn kê khai được quy định và thông báo trên phần mềm. Hết thời hạn, hồ sơ của quý thầy cô sẽ đóng, và không thể chỉnh sửa được nữa.

 

Đề nghị Trưởng các đơn vị phổ biến cho cán bộ thuộc đơn vị mình biết và thực hiện nghiêm túc để không ảnh hưởng đến công việc chung.

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp