Thông báo

Thông báo V/v thống kê nguồn nhân lực và xây dựng chiến lược KHCN của Trường

Kính gửi: Trưởng các đơn vị.

Theo kết luận của Hội đồng Khoa học & Đào tạo của Trường về một số nhiệm vụ trong năm học 2020-2021, Nhà trường sẽ tiến hành xây dựng Chiến lược phát triển khoa học công nghệ cho giai đoạn 2020-2025. Để thực hiện việc này, Hiệu trưởng đề nghị Trưởng các khoa, bộ môn trực thuộc (sau đây gọi chung là các đơn vị) triển khai các công việc sau:

  1. Kê khai nguồn nhân lực, sản phẩm khoa học và trang thiết bị hiện có:

Nhằm mục đích đánh giá tình hình NCKH và tiềm năng NCKH của các đơn vị, đề nghị đơn vị thống kế thông tin nguồn nhân lực, sản phẩm khoa học uy tín và trang thiết bị hiện có theo mục I ở biểu mẫu đính kèm.

  1. Định hướng phát triển nghiên cứu:

Căn cứ vào nguồn nhân lực, sản phầm khoa học và trang thiết bị đã kê khai ở mục I, các đơn vị tự đánh giá và đưa ra những định hướng phát triển nghiên cứu trong tương lai của đơn vị mình theo mục II ở biểu mẫu đính kèm.

(Có thể tải biểu mẫu trên website của Trường, mục “Tải file, văn bản > Khoa học công nghệ > Biểu mẫu kê khai công trình NCKH”).

Số liệu gửi về Phòng KHCN&HTQT qua email khcndhkh@hueuni.edu.vn.

Thời hạn: đến hết ngày 18/5/2021.

Đây là một công việc quan trọng của Nhà trường, đề nghị Trưởng các đơn vị quan tâm thực hiện./.

HIỆU TRƯỞNG

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp