Thông báo

Tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2021

Kính gửi:      Trưởng các đơn vị

Thực hiện Quyết định số 1510/QĐ-ĐHH ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Đại học Huế năm 2021và Công văn 1649/ĐHH-KHCNQHQT về việc thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp ĐHH năm 2021, Hiệu trưởng đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo để cán bộ tham gia đăng ký tuyển chọn làm chủ trì đề tài theo danh mục đã được ĐHH phê duyệt, cụ thể:

- Cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn chủ nhiệm thực hiện các nội dung theo mục 2 của công văn 1649/ĐHH – KHCNQHQT (đính kèm theo công văn này) trước ngày 13/11/2020.

- Trưởng các đơn vị giới thiệu thành viên tham gia Hội đồng tuyển chọn cho từng đề tài thuộc đơn vị mình (có số dư 2 – 3 người) và gửi về Phòng KHCN – HTQT trước ngày 17/11/2020.

Nội dung chi tiết và danh mục 121 đề tài được ĐHH phê duyệt có thể xem trên thông báo đăng ở trang web của ĐHH và Trường ĐHKH.

Đề nghị Trưởng các đơn vị và cá nhân tham gia tuyển chọn quan tâm thực hiện đúng kế hoạch./.

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

- Quyết định số 1510/QĐ-ĐHH ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Đại học Huế năm 2021.

Công văn 1649/ĐHH-KHCNQHQT về việc thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp ĐHH năm 2021

 

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp