Thông báo

Thông báo V/v khen thưởng Khuyến khích tài năng năm 2020

Kính gửi: Trưởng các đơn vị

Thực hiện công văn số 1609/ĐHH-VP ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Đại học Huế về việc khen thưởng khuyến khích tài năng năm 2020, Hiệu trưởng đề nghị trưởng các đơn vị thông báo cho cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động của đơn vị biết và triển khai đăng ký xét thưởng, cụ thể như sau:

  1. Hồ sơ và thủ tục đăng ký

Hồ sơ đăng ký theo mẫu đính kèm công văn này, cùng với các minh chứng kèm theo.

Lưu ý rằng Đại học Huế chỉ xét thưởng cho các bài báo thuộc danh mục WoS và Scopus. Các cá nhân và nhóm nghiên cứu kê khai bài báo đăng ký xét thưởng của mình tại các biểu mẫu online:

Thời hạn kê khai: trước 17h00 ngày 29/10/2020.

Một số lưu ý khi kê khai:

  • Email đăng nhập để kê khai phải có địa chỉ định danh là hueuni.edu.vn để xác thực người khai là cán bộ của Đại học Huế;
  • Mỗi lần khai online chỉ cho 1 bài báo. Sau khi hoàn tất kê khai bài báo này, tác giả sẽ tiếp tục kê khai bài báo khác;
  • Tác giả chính được định nghĩa là tác giả liên hệ và chịu trách nhiệm nộp bài (chỉ 1 người). Do vậy, tác giả đứng đầu có thể không phải là tác giả chính. Bài báo có tác giả chính là cán bộ của Đại học Huế mới cần minh chứng, là nội dung email trao đổi giữa tác giả và ban biên tập bài báo, hoặc trong nội dung bài báo/website đăng tải bài báo chỉ rõ tác giả là corresponding author duy nhất;
  • Việc khen thưởng được tính theo đầu bài báo, không thưởng theo từng tác giả như trước đây. Do đó, mỗi bài báo chỉ khai một lần. Người khai là tác giả chính, hoặc nếu tác giả chính là người ngoài Đại học Huế thì trong số đồng tác giả còn lại chỉ một người đại diện để kê khai;
  • Bài báo không có tác giả chính là cán bộ của Đại học Huế chỉ được thưởng 1/2 mức thưởng tương ứng. Đại học Huế không phân chia tỷ lệ phần trăm đối với tác giả chính và các đồng tác giả mà nhóm tác giả tự thỏa thuận.
  1. Thời hạn nộp hồ sơ

Hồ sơ gửi về Phòng KHCN-HTQT trước ngày 17h00 ngày 29/10/2020.

Trân trọng.

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp