Thông báo

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020

Căn cứ Công văn số 1263/BGDĐT-KHCNMT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020 (đính kèm), Đại học Huế hướng dẫn các trường đại học và viện thành viên, các đơn vị trực thuộc (sau đây gọi tắt là các đơn vị) xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2020 như sau:

1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH KH&CN NĂM 2018 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

- Các đơn vị lập báo cáo đánh giá theo các nội dung và biểu mẫu thống kê ở Phần A, Mục III tại Công văn số 1263/BGDĐT-KHCNMT (chú ý: ở biểu TK-01, cột 3 ghi thành “Đơn vị chủ trì, đơn vị thực hiện, chủ nhiệm”).

- Báo cáo và các biểu mẫu kèm theo nộp về Đại học Huế trước 17g00 ngày 31/5/2019, gồm bản in (người nhận: Nguyễn Thị Hà, Ban KHCN&MT) và file MS word (qua email: bkhcn@hueuni.edu.vn).

 

2. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH KH&CN NĂM 2020

 

2.1. Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Các đơn vị gửi đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia về khoa học giáo dục giai đoạn 2016-2020 và nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia khác theo yêu cầu của các cơ quan quản lý liên quan (xem Phần B, Mục II, Tiểu mục 1 tại Công văn số 1263/BGDĐT-KHCNMT).

 

2.2. Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ

 

(1). Chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2020

- Các đơn vị triển khai, tiếp nhận và sơ tuyển đề xuất chương trình KH&CN cấp Bộ theo các quan điểm, mục tiêu, tiêu chí ưu tiên tại Phần B, Mục I và Mục II, Tiểu mục 2 tại Công văn số 1263/BGDĐT-KHCNMT.

- Phiếu đề xuất và Danh mục Chương trình KH&CN cấp Bộ của đơn vị (Mẫu 1 và 2, Thông tư 09/2018/TT-BGDĐT) gửi về Đại học Huế trước 17g00 ngày 26/4/2019, gồm bản in (người nhận: Nguyễn Thị Hà, Ban KHCN&MT) và file MS word (qua email: bkhcn@hueuni.edu.vn).

 

(2). Đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2020

- Các đơn vị thông báo cho các nhà khoa học tiến hành đề xuất đề tài cấp Bộ online tại địa chỉ: https://forms.gle/qYAu1bakRpahWwfr5 (hạn cuối: ngày 30/4/2019).

- Đại học Huế tổ chức xác định danh mục đề tài cấp Bộ: từ 2/5 - 7/5/2019

- Đại học Huế tuyển chọn chủ nhiệm đề tài cấp Bộ: từ 8/5 – 25/5/2019

- Chủ nhiệm được tuyển chọn hoàn thiện hồ sơ nộp cho Đại học Huế (gồm 05 bản in và file PDF): từ 27/5 - 29/5/2019

- Đại học Huế nộp hồ sơ xác định, tuyển chọn về Bộ: 31/5/2019.

Ghi chú: Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Đại học Huế thực hiện các bước xác định và phê duyệt danh mục, tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ, trên cơ sở số lượng đề tài được Bộ giao.

(3). Các dự án: nâng cao chất lượng tạp chí khoa học, duy tu bảo dưỡng và đầu tư phòng thí nghiệm nghiên cứu cơ bản, đầu tư phát triển và tăng cường năng lực nghiên cứu

- Căn cứ thông tin ở Phần B, Mục II, Tiểu mục 2, Phân mục 2.4 đến 2.6 tại Công văn 1263/BGDĐT-KHCNMT các đơn vị đề xuất các dự án (theo Mẫu 1 kèm theo công văn).

- Đề xuất dự án gửi về Đại học Huế trước 17g00 ngày 26/4/2019, gồm bản in (người nhận: Nguyễn Thị Hà, Ban KHCN&MT) và file MS word (qua email: bkhcn@hueuni.edu.vn).

Chú ý: Kế hoạch đối với đề tài KH&CN cấp Đại học Huế và cấp cơ sở năm 2020, Đại học Huế sẽ có văn bản hướng dẫn sau.

Đại học Huế đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai các nội dung theo đúng hướng dẫn và kế hoạch nêu trên./.

----------------------

- Trên đây là nội dung Công văn số 418/ĐHH-KHCNMT ngày 12/4/2019 Đại học Huế đã gửi các đơn vị.

- File đính kèm:

Công văn số 1263/BGDĐT-KHCNMT ngày 29/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020.

Theo ĐHH

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp