Thông báo

v/v Tuyển dụng viên chức năm 2019

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ 

Tuyển dụng viên chức năm 2019 cụ thể như sau:

 

1. Số lượng: 06 chỉ tiêu ngạch giảng viên (bảng tổng hợp chỉ tiêu đính kèm theo).

2. Điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng: Theo Quy định tuyển dụng viên chức Đại học Huế và Trường Đại học Khoa học.

3. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển; Xét tuyển với trường hợp ứng viên là Tiến sĩ.

4. Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ: Từ ngày 27/02 đến hết ngày 26/3/2019 (hồ sơ không trả lại nếu không được tuyển dụng).

5. Thời gian thi tuyển: từ ngày 09/4 đến 12/4/2019.

Thông tin chi tiết niêm yết tại Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, TP Huế và trên Website của Trường.

HIỆU TRƯỞNG

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp