Thông báo

Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học chương trình thứ hai hệ chính quy dành cho sinh viên đang theo học tại các Trường/Khoa của Đại học Huế năm 2020

Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-ĐHH ngày 29/05/2018 của Giám đốc Đại học Huế ban hành Quy định sinh viên học cùng lúc hai chương trình đại học tại các đơn vị đào tạo thuộc Đại học Huế;

Căn cứ Kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 của Trường Đại học Khoa học, Nhà trường thông báo tuyển sinh Đại học chương trình thứ hai hệ chính quy năm 2020;

Sinh viên xem chi tiết tại nội dung đính kèm sau:

NỘI DUNG

Người đăng: Phòng ĐTĐH&CTSV
Được đăng ở: Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp