Thông báo

Trường ĐHKH Huế: Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ

Tuyển dụng viên chức năm 2017 cụ thể như sau:

1. Số lượng: 22 chỉ tiêu, trong đó 15 giảng viên, 05 chuyên viên và 02 Kế toán viên (bảng tổng hợp chỉ tiêu đính kèm theo).

2. Điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng: Theo Quy định tuyển dụng viên chức Đại học Huế và Trường Đại học Khoa học.

3. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển và xét tuyển

4. Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ: Từ ngày 28/8 đến hết ngày 20/9/2017 (hồ sơ không trả lại nếu không được tuyển dụng).

5. Thời gian thi tuyển: từ ngày 28/9 đến 02/10/2017.

Thông tin chi tiết niêm yết tại Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, TP Huế và trên Website của Trường.

 

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

.                                                           

                                                                                              (đã ký)

                                                                                PGS. TS. Hoàng Văn Hiển

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp