Thông báo

Thông báo V/v kê khai giờ chuẩn NCKH (nhiệm vụ 2) năm học 2019 - 2020

Kính gửi: Trưởng các đơn vị.

Để phục vụ cho việc xác nhận công trình NCKH năm học 2019-2020 và thanh toán vượt giờ cho giảng viên, Hiệu trưởng đề nghị các đơn vị thực hiện một số công việc như sau:

1. Một số quy định phát sinh trong năm học 2019-2020:

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Nhà trường thống nhất một số quy định hỗ trợ miễn giảm giờ chuẩn NV2 cho giảng viên của Trường trong năm học 2019-2020, cụ thể:

  • Toàn bộ giảng viên của Trường sẽ được giảm 30% giờ NV2 của cả năm học (sau khi đã tính các trường hợp miễn giảm khác theo quy định của Nhà trường).

Riêng đối với các giảng viên mới nhận công tác tại Trường từ ngày 01/01/2020 trở đi sẽ được miễn 100% giờ NV2 của cả năm học.

  • Đối với các đề tài cấp ĐHH và cấp cơ sở, nếu gia hạn trên 06 tháng thì sẽ bị trừ số giờ chuẩn tương đương với giờ chuẩn được tính cho 01 học kỳ của đề tài đó (thay vì trên 03 tháng như trong quyết định mà Trường đã ban hành).

2. Nhiệm vụ của cán bộ, giảng viên:

  • Cập nhật đầy đủ các công trình NCKH của mình trên CSDL KHCN của ĐH Huế.
  • Sử dụng file Bảng quy đổi giờ chuẩn NV2 (dạng file excel) để tính khối lượng giờ chuẩn thực hiện NV2 của mình, chú ý không tính các công trình đã đăng ký bảo lưu.
  • Lập danh sách các công trình đăng ký bảo lưu giờ chuẩn cho năm học sau, ghi rõ tên, loại công trình, ngày tháng công bố/xuất bản, sau đó ký xác nhận vào cuối danh sách.
  • Nộp file tính giờ chuẩn NV2, file danh sách các công trình bảo lưu, cùng với minh chứng cho đơn vị để tổng hợp nôp cho Trường.

Lưu ý:

3. Nhiệm vụ của các đơn vị:

  • Lập bảng tổng hợp giờ chuẩn của đơn vị.
  • Tập hợp các file tính giờ chuẩn NV2, file kê khai công trình đăng ký bảo lưu giờ chuẩn cùng minh chứng của tất cả cán bộ trong đơn vị mình. Trưởng đơn vị và trợ lý NCKH chịu trách nhiệm kiểm tra, xác minh bản kê khai của các cán bộ.
  • Gửi tất cả file và minh chứng cho Trường thông qua Phòng KHCN-HTQT, địa chỉ email: khcndhkh@hueuni.edu.vn

Thời hạn nộp: đến hết ngày 7/7/2020.

Đề nghị Trưởng các đơn vị phổ biến cho cán bộ thuộc đơn vị mình biết và thực hiện nghiêm túc để không ảnh hưởng đến công việc chung.

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp