Thông báo

Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2011

Kính gửi:  Các Chi uỷ chi bộ

 

Thực hiện Công văn số 93-CV/ĐU ngày 01/11/2011 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Đại học Huế  về việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2011, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế triển khai đến các Chi bộ thực hiện các nội dung sau:

1. Các Chi ủy  phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức Trung ương (đã sao chuyển các chi bộ) và Công văn số 93-CV/ĐU ngày 01/11/2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế (gửi kèm) về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đến toàn thể đảng viên.

2. Đối tượng đánh giá

- Tất cả các Chi bộ thuộc Đảng bộ;

- Toàn thể đảng viên đang sinh hoạt ở Chi bộ tại thời điểm đánh giá (kể cả đảng viên dự bị, đảng viên ở đảng bộ khác chuyển đến sinh hoạt tạm thời);

- Trường hợp đảng viên vắng mặt có lý do, Chi bộ tổ chức đánh giá chất lượng cho đảng viên đó vào cuộc họp gần nhất và báo cáo kết quả cho Đảng uỷ.

3. Nội dung đánh giá

- Căn cứ Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức Trung ương (Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW); đồng thời căn cứ vào đặc điểm tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, đảng viên để đánh giá đúng thực chất, chất lượng của Chi bộ và đảng viên.

- Căn cứ Quy định số 06-QĐ/ĐU ngày 21/01/2008 của Đảng ủy quy định về tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ viên chức thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện cam kết đảng viên không tham những, lãng phí, Chi bộ không có đảng viên tham nhũng, lãng phí gắn với việc tự phê bình và góp ý phê bình.

- Việc đánh giá tổ chức Đảng và đảng viên gắn với việc thực Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/7/2011 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

4. Phương pháp đánh giá

Trước khi tiến hành kiểm điểm, đánh giá chất lượng Chi bộ và đảng viên, Chi ủy chỉ đạo Công đoàn tổ chức họp đơn vị để quần chúng đóng góp ý kiến xây dựng Chi bộ và đảng viên theo các nội dung ở mục (II. 2) 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 của Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW.

- Đối với Chi bộ: chi bộ tiến hành kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ trong năm theo 5 nội dung nêu trong Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW, tự chấm điểm đánh giá chất lượng của chi bộ (mẫu M1).

- Đối với đánh giá chất lượng đảng viên: đảng viên viết bản tự kiểm điểm theo 4 nội dung nêu trong Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW tại mục II, điểm 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 (theo mẫu M2 kèm), tự nhận loại trước Tổ Đảng, Chi bộ. Tổ Đảng, Chi bộ thảo luận, góp ý và bỏ phiếu kín xếp loại cho từng đảng viên (theo mẫu M3 kèm).

- Sau khi có kết quả xếp loại đảng viên, Chi bộ tiến hành đề nghị khen thưởng những đảng viên được xếp loại đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; ra nghị quyết đề nghị kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tư cách đến mức thi hành kỷ luật; nêu yêu cầu và định thời gian cho đảng viên đủ tư cách, còn hạn chế từng mặt và đảng viên vi phạm tư cách sửa chữa khuyết, nhược điểm.

- Ghi ý kiến nhận xét của tập thể Chi ủy và kết quả xếp loại đảng viên của Chi bộ vào bản tự kiểm điểm đảng viên; tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng, khen thưởng, kỷ luật của đảng viên và Chi bộ (mẫu M4).

5. Khen thưởng

+ Đối với Chi bộ: các Chi bộ có tổng số điểm tự đánh giá trên 90, căn cứ mức độ hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện của mình theo tiêu chuẩn trong năm để đề nghị khen thưởng.

+ Đối với đảng viên: các đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chi bộ đề nghị lên Đảng ủy xem xét khen thưởng.

(Có bản tiêu chuẩn kèm theo).

Nhận được công văn này, các Chi bộ khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo các nội dung sau cho Đảng uỷ (qua Văn phòng) trước ngày 05/12/2011:

- Bản tự kiểm điểm đảng viên (mẫu M2);

- Bảng tổng hợp đánh giá chất lượng đảng viên và Chi bộ năm 2011(mẫu M4);

- Danh sách đảng viên và Chi bộ đề nghị Đảng uỷ khen thưởng.

- Bản thành tích của đảng viên (mẫu M5) và Chi bộ (mẫu M6) được đề nghị khen thưởng năm 2011.

Đề nghị các Chi ủy quan tâm thực hiện đúng nội dung và thời gian quy định.

TM.BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

(Đã ký)

HOÀNG VĂN HIỂN

Tải các file đính kèm tại đây

Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp