Thông báo

Hướng dẫn Tổ chức Hội nghị CBVC các đơn vị trực thuộc Trường năm học 2011 – 2012

Kính gửi:       - Trưởng các đơn vị

                   - Chủ tịch các CĐBP và Tổ trưởng CĐTT

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ ngày 04/12/1998 của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn tổ chức và nội dung hội nghị cán bộ công chức trong cơ quan; Hiệu trưởng và Ban Thường vụ Công đoàn Trường đã họp và thống nhất hướng dẫn các đơn vị tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2011 – 2012 như sau:

1. Những quy định chung

-   Thời gian tổ chức Hội nghị CBVC của các đơn vị trực thuộc Trường kể từ ngày 27/10/2011 – 07/11/2011.

-   Trưởng các đơn vị phối hợp với Chủ tịch CĐBP, Tổ trưởng CĐTT chuẩn bị nội dung báo cáo và kế hoạch tổ chức Hội nghị CBVC của đơn vị.

-   Hội nghị CBVC ở các đơn vị trực thuộc Trường là Hội nghị toàn thể CBVC, lao động. Đối với cán bộ hợp đồng ngắn hạn chỉ mời tham dự không được tham gia biểu quyết, ứng cử và bầu cử.

-   Hội nghị được tổ chức hợp lệ khi có ít nhất 2/3 tổng số CBVC, lao động của đơn vị tham dự và Nghị quyết của Hội nghị chỉ có giá trị khi có trên 50% tổng số CBVC, lao động tham gia dự họp biểu quyết đồng ý.

-   Chủ trì Hội nghị gồm Trưởng đơn vị và Chủ tịch CĐBP (hoặc Tổ trưởng CĐTT) cùng cấp. Chủ trì cử Thư ký Hội nghị, Thư ký có thể từ 1 – 2 người.

-   Hội nghị CBVC ở các đơn vị nên mời đại diện Ban Giám hiệu và đại diện Thường vụ Công đoàn Nhà trường tham dự để trực tiếp lắng nghe ý kiến đóng góp của CBVC, lao động; đồng thời phối hợp chỉ đạo Hội nghị.

Trong quá trình chuẩn bị nội dung và triển khai Hội nghị, Trưởng đơn vị và đại diện Công đoàn đơn vị trực tiếp báo cáo và xin ý kiến lãnh đạo của Chi uỷ Chi bộ, nếu có gì vướng mắc ngoài khả năng giải quyết của đơn vị thì xin ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng và Ban Thường vụ Công đoàn Trường.

Về kinh phí tổ chức hội nghị, Nhà trường sẽ hỗ trợ 30.000 đ/người để các đơn vị tổ chức Hội nghị. Các đơn vị lập danh sách CBVC, lao động (có xác nhận của Phòng TC – HC) và nhận tiền tại Tổ Kế hoạch – Tài chính.

2. Nội dung Hội nghị

-   Thảo luận, đóng góp ý kiến vào bản dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động của đơn vị năm học 2010 – 2011 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ, biện pháp thực hiện công tác năm học 2011 – 2012.

-   Báo cáo công khai thu, chi tài chính của đơn vị năm học 2010 – 2011.

-   Thảo luận, đóng góp ý kiến cho bản dự thảo Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị đại biểu CBVC năm học 2011 – 2012 (có dự thảo kèm theo) và kiến nghị với cấp trên những vấn đề mà CBVC, lao động đơn vị quan tâm.

-   Đăng ký các danh hiệu thi đua năm học 2011 – 2012: tập thể LĐTT, tập thể LĐXS; cá nhân LĐTT, CSTĐ các cấp.

-   Bầu đại biểu dự Hội nghị đại biểu CBVC của Trường.

3. Thời gian và thành phần tham gia Hội nghị CBCC cấp Trường

a. Thời gian: Dự kiến 1 ngày, khai mạc vào lúc 7h30 ngày 13/11/2011 (sẽ có thông báo triệu tập Hội nghị sau).

b. Thành phần

-   Đại biểu đương nhiên: Bí thư Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TNCS HCM Trường, Trưởng ban Nữ công và Trưởng ban TTND.

-   Đại biểu bầu các đơn vị: Tỷ lệ đại biểu được bầu là 30% tổng số CBVC, lao động của đơn vị (trừ cán bộ đi học từ 1 năm trở lên và hợp đồng ngắn hạn), có chỉ tiêu đính kèm.

c. Tiêu chuẩn của đại biểu

-   Là cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm học vừa qua và được CBVC, lao động đơn vị tín nhiệm.

-   Có khả năng tham gia đóng góp ý kiến cho Hội nghị và có trách nhiệm truyền đạt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CBVC ở đơn vị.

-   Không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong năm học vừa qua. Người trúng cử phải có số phiếu từ 50% trở lên trên tổng số đại biểu dự Hội nghị bầu và theo nguyên tắc chọn người có số phiếu cao nhất cho đến đủ số lượng đại biểu được phân bổ.

4. Một số việc cần làm sau Hội nghị

-   Chủ trì và Thư ký Hội nghị có trách nhiệm hoàn chỉnh Nghị quyết Hội nghị CBVC của đơn vị chuyển giao chính quyền phổ biến đến CBVC, lao động và tổ chức thực hiện.

-   Thành lập đoàn đại biểu của đơn vị và cử Trưởng đoàn chuẩn bị ý kiến để phát biểu tại Hội nghị CBVC cấp Trường.

-   Gửi văn bản kết quả Hội nghị của đơn vị về Trường qua Phòng TC – HC (01 bộ) và Văn phòng Công đoàn (01 bộ) trước ngày 08/11/2011 bao gồm:

+ Báo cáo tổng kết công tác năm học 2010 – 2011, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2011 – 2012 và Nghị quyết Hội nghị CBVC của đơn vị.

+ Danh sách đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2011 – 2012 (theo mẫu).

+ Tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị CBVC Trường năm học 2011 – 2012.

+ Danh sách đại biểu dự Hội nghị CBVC cấp Trường.

Hiệu trưởng và Ban Thường vụ Công đoàn Trường yêu cầu Trưởng các đơn vị và Chủ tịch CĐBP, Tổ trưởng CĐTT có trách nhiệm phối hợp thực hiện đúng nội dung và thời gian quy định để không ảnh hưởng đến kế hoạch chung của Nhà trường.

Xem toàn văn Hướng dẫn tại đây

Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp