Thông báo

Thông báo V/v tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2020 (đợt 2)

Kính gửi:      Trưởng các đơn vị

Thực hiện Quyết định số 1700/QĐ-ĐHH ngày 23 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Đại học Huế năm 2020 (đợt 2), và Công văn 1894 của Đại học Huế về việc thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp ĐHH năm 2020 (đợt 2), Hiệu trưởng đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo để cán bộ tham gia đăng ký tuyển chọn làm chủ trì đề tài theo danh mục đã được ĐHH phê duyệt, cụ thể:

Cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn chủ nhiệm và trưởng các đơn vị thực hiện các nội dung dưới đây trước ngày 11 tháng 01 năm 2020:

 - Đăng nhập và viết thuyết minh trên trang Quản lý đề tài khoa học tại địa chỉ  http://qlkh.hueuni.edu.vn;

- Cập nhật tiềm lực khoa học trên trang cơ sở dữ liệu KH&CN Đại học Huế tại địa chỉ http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn;

- Nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn gồm: thuyết minh đề tài (in ra từ trang Quản lý đề tài khoa học), tiềm lực khoa học của đơn vị và cá nhân (theo mẫu) và xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện đề tài (nếu có): 06 bản (1 bản gốc, 5 bản photo), tại Phòng KHCN&HTQT.

-  Các đơn vị có cá nhân tham gia tuyển chọn, đề nghị gửi danh sách thành viên Hội đồng tuyển chọn (không tính chủ trì và thư ký hội đồng) gồm 5 – 6 uỷ viên (trong đó có từ 1 – 2 người ngoài trường).

Thuyết minh và danh sách đề xuất hội đồng gửi về Phòng KHCN – HTQT và qua địa chỉ email: khcndhkh@hueuni.edu.vn trước 16h ngày 11 tháng 01 năm 2020.

 Nội dung chi tiết và danh mục 80 đề tài được ĐHH phê duyệt (đợt 2) có thể xem trên thông báo đăng ở trang web của ĐHH và Trường ĐHKH.

Đề nghị Trưởng các đơn vị và cá nhân tham gia tuyển chọn quan tâm thực hiện đúng kế hoạch./.

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp