Thông báo

Kế hoạch xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020

                                                                                  Kính gửi:  Trưởng các đơn vị

Căn cứ công văn số 1847/ĐHH-VP, ngày 19/12/2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc triển khai kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 15 năm 2020 (viết tắt là NGND, NGƯT) ở Đại học Huế, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học thông báo kế hoạch tổ chức xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT của Trường như sau:

  1. Trưởng các đơn vị tổ chức họp toàn thể cán bộ trong đơn vị để phổ biến nội dung Nghị định số 27/2015/NĐ-CP, ngày 10/3/2015 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” và Công văn số 5651/BGDĐT-TĐKT, ngày 16/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020 (Nội dung Nghị định và công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên website của Trường). Căn cứ vào tiêu chuẩn quy định, các cá nhân tự giới thiệu và giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020 tại đơn vị. Người được giới thiệu đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT chuẩn bị bản khai thành tích cá nhân và gửi 01 bộ hồ sơ (theo Khoản 1 Điều 17 NĐ số 27/2015/NĐ-CP, ngày 10/3/2015) cho Trưởng đơn vị trước ngày 26/12/2019.


2. Trên cơ sở tập hợp hồ sơ những người có đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT, Trưởng đơn vị tổ chức họp toàn thể cán bộ, viên chức và lao động xác định thời hạn từ 01 năm trở lên của đơn vị (cuộc họp được coi là hợp lệ khi có ít nhất 3/4 thành phần nói trên dự họp). Trưởng đơn vị thông báo thành tích của từng cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT; tiến hành thảo luận và lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cá nhân đạt số phiếu tin nhiệm từ 80% trở lên được đưa vào danh sách xét chọn đề nghị tặng danh hiệu NGND, NGƯT. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố công khai.
Đối với nhà giáo từ các khoa nay được điều động làm công tác quản lý Nhà trường (BGH), các phòng hoặc đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội từ tháng 01/2017 đến nay (nếu đủ điều kiện) thì trưởng đơn vị mời tham dự họp để tự giới thiệu đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT tại đơn vị chuyên môn.


3. Trưởng đơn vị lập danh sách các nhà giáo của đơn vị đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT kèm theo hồ sơ (theo Phụ lục II NĐ số 27/2015/NĐ-CP, ngày 10/3/2015) gửi về Trường (qua Phòng TC-HC) chậm nhất đến hết ngày 27/12/2019. Nếu quá thời hạn đó, đơn vị nào không có hồ sơ coi như đơn vị không có nhu cầu đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020.


Đây là công việc quan trọng, liên quan đến quyền lợi chính trị và vinh dự của các nhà giáo nói riêng và của nhà trường nói chung, vì vậy Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện đúng quy trình, tiêu chuẩn, hồ sơ và thời gian.

Tải các file đính kèm tại đây

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp