Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Sinh học