Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục

Thông báo Về việc khảo sát ý kiên sinh viên về HĐGD của GV học kỳ II, năm học 2023-2024

Người đăng: Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục