Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục

Quy định tổ chức thi và chấm thi kết thúc học phần bậc đào tạo sau đại học

" frameborder="0" style="width: 100%; height: 700px;" ></iframe>

Tải File biểu mẫu tại đây

Người đăng: Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục