Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục

Thông báo Về việc xây dựng, bổ sung, cập nhật ngân hàng câu hỏi thi/đề thi và đáp án kết thúc học phần bậc đào tạo đại học hệ chính quy, năm học 2020 – 2021

Người đăng: Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục