Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Đoàn TNCS HCM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VÒNG 1 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo kết quả xét tuyển vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 (Kết quả chi tiết xem toàn văn thông báo được đính kèm). Đồng thời, thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển vòng 2 được biết để chuẩn bị tham dự buổi hướng dẫn nội quy, quy chế và dự tuyển vòng 2 theo quy định.

XEM TOÀN VĂN THÔNG BÁO TẠI ĐÂY

Người đăng: Trần Thị Mai Thi
Được đăng ở: Website chính