Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Danh mục ngành đúng, ngành gần, ngành khác trong tuyển sinh cao học

1. Danh mục ngành đúng, ngành gần, ngành khác và các môn bổ túc kiến thức                  chi tiết
(Ban hành theo Quyết định 1710/QĐ-ĐHH ngày 25/12/2019 của Giám đốc Đại học Huế)    

2. Bổ sung danh mục ngành đúng, ngành gần, ngành khác và các môn bổ túc kiến thức    chi tiết
(Ban hành theo Quyết định 605/QĐ-ĐHH ngày 28/4/2020 của Giám đốc Đại học Huế)

3. Bổ sung danh mục ngành đúng, ngành gần, ngành khác và các môn bổ túc kiến thức    chi tiết
(Ban hành theo Quyết định 1408/QĐ-ĐHH ngày 22/9/2020 của Giám đốc Đại học Huế)

4. Bổ sung danh mục ngành đúng, ngành gần, ngành khác và các môn bổ túc kiến thức    chi tiết
(Ban hành theo Quyết định 1457a/QĐ-ĐHH ngày 02/10/2020 của Giám đốc Đại học Huế)