Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Quy định, Quy chế Nghiên cứu sinh

  1. Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Khoa học (2021). Chi tiết
  2. Quy định về Danh mục ngành đúng, phù hợp; ngành gần trong đào tạo tiến sĩ và dự bị tiến sĩ Chi tiết
  3. Quy định về tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ tại Đại học Huế (2019). Chi tiết
  4. Quy định đào tạo tiến sĩ (2017). Chi tiết
  5. Quy định về tuyển sinh và đào tạo dự bị tiến sĩ tại Đại học Huế (2021). Chi tiết
  6. Quy định về tuyển sinh và đào tạo dự bị tiến sĩ tại Đại học Huế (2019). Chi tiết
  7. Hướng dẫn thủ tục bảo vệ luận án tiến sĩ các cấp. Chi tiết
  8. Quy định, hướng dẫn đóng cuốn luận án tiến sĩ. Chi tiết 
  9. Danh mục Giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Chi tiết