Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục
Danh sách bài viết
1.

THÔNG BÁO

 

Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục chu kỳ 2

(giai đoạn đánh giá 2018-2022)

 

1. BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC   Xem chi tiết
2. DANH MỤC MINH CHỨNG       Xem chi tiết

 

 

2.THÔNG BÁO

Công khai báo cáo Tự đánh giá các Chương trình đào tạo đại học năm 2022

Ngày đăng: 10/10/2022

Thực hiện Kế hoạch kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo đại học năm 2022 theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế công bố công khai Dự thảo Báo cáo tự đánh giá các chương trình đào tạo đại học đến các bên liên quan trong và ngoài Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Việc công khai Dự thảo các Báo cáo này giúp các bên liên quan có cơ hội tiếp cận Báo cáo tự đánh giá một cách chính thức và giúp Hội đồng tự đánh giá và Ban Thư ký ghi nhận các góp ý, nhận xét từ phía các bên liên quan để hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá, sẵn sàng cho việc kiểm định chất lượng năm 2022.

Các chương trình đào tạo bao gồm: Báo chí, Công nghệ thông tin, Kiến trúc.

Thời gian đóng góp ý kiến của các bên liên quan bắt đầu từ ngày 10/10/2022 đến hết ngày 10/11/2022.

Các góp ý xin gửi về: Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. E-mail : phongktbdclgd@husc.edu.vn

Hội đồng tự đánh giá các chương trình đào tạo đại học và TrườngĐại học Khoa học, Đại học Huế trân trọng tất cả sự đóng góp của quý cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.

Trân trọng cám ơn./.

 

1. Báo cáo tự đánh giá ngành Công nghệ thông tin Xem chi tiết
* Danh mục minh chứng Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành công nghệ thông tin Xem chi tiết
2. Báo cáo tự đánh giá ngành Báo chí  Xem chi tiết
* Danh mục minh chứng Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành báo chí Xem chi tiết
3. Báo cáo tự đánh giá ngành Kiến trúc Xem chi tiết
* Danh mục minh chứng Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành kiến trúc Xem chi tiết