Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục
Danh sách bài viết
1.

Kết quả khảo sát tình hình việc làm của SVTN

1. Kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp 2016 xem chi tiết
2. Kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp 2017 xem chi tiết
3. Kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp 2018 xem chi tiết
4. Kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp 2019 xem chi tiết
5. Kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp 2020 xem chi tiết
6. Kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp 2021 xem chi tiết
7. Kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh tốt nghiệp 2022 xem chi tiết