Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục
CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY ĐÃ BAN HÀNH

STT Nội dung số công văn Xem chi tiết
1 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khoa học, ĐHH (số:15_NQ_HĐT) Xem chi tiết
2 Quy định chế độ làm việc của giảng viên thuộc Trường Đại học Khoa học, ĐHH (số:43_QĐ_ĐHKH) Xem chi tiết
3 Quyết định công nhận Hội đồng trường (số:66_QD_HĐĐH) Xem chi tiết
4 Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục (số:121QĐ - KĐCL) Xem chi tiết
5 Quy định thực hiện Bảo vệ bí mật nhà nước (số:152_QĐ_ĐHKH) Xem chi tiết
6 Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Khoa học, ĐHH (số:222_QĐ_ĐHKH) Xem chi tiết
7 Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Khoa học (số:673/QĐ - ĐHKH Xem chi tiết
8 Quy định về  đào tạo trình độ tiến sĩ (số:50_QĐ_ĐHKH) Xem chi tiết
9 Quy định về  đào tạo trình độ thạc sĩ (số:896_QĐ_ĐHKH) Xem chi tiết
10 Quy chế chi tiêu nội bộ (số:1032_QĐ_ĐHKH) Xem chi tiết