Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Xã hội học và Công tác xã hội
Những điều cần biết về ngành Công tác xã hội