Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất

Thông báo v/v đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

Thông báo v/v đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

Xem toàn văn thông báo tại TẠI ĐÂY

Người đăng: Trần Thị Mai Thi
Được đăng ở: Website chính