Phòng KHCN - HTQT

3828427, 3837847
 

Thông báo V/v kê khai giờ chuẩn NCKH (nhiệm vụ 2) năm học 2017 - 2018

Kính gửi: Trưởng các đơn vị.

Để thuận tiện cho việc xác nhận công trình NCKH năm học 2017-2018 và phục vụ cho việc thanh toán vượt giờ cho giảng viên được chính xác, Hiệu trưởng đề nghị các đơn vị thực hiện một số công việc như sau:

1.      Đối với cán bộ, giảng viên: kê khai bổ sung các công trình tính giờ chuẩn NCKH và danh sách các công trình đăng ký bảo lưu giờ chuẩn cho năm học sau (nếu có).

-          Yêu cầu cập nhật đầy đủ các công trình NCKH của mình trên CSDL KHCN của ĐH Huế, Phòng KHCN - HTQT sẽ không xác nhận các công trình khi chưa được cập nhật.

-          Sử dụng file Bảng quy đổi giờ chuẩn NV2 (dạng file excel) để tính khối lượng giờ chuẩn thực hiện NV2 của mình, chú ý không tính các công trình đã đăng ký bảo lưu.

(Có thể tải trên website của trường, tại mục Tải files, văn bản, biểu mẫu > Khoa học công nghệ > Biểu mẫu kê khai công trình NCKH).

-          Lập danh sách các công trình đăng ký bảo lưu giờ chuẩn cho năm học sau, ghi rõ tên, loại công trình, ngày tháng công bố/xuất bản, sau đó ký xác nhận vào cuối danh sách.

-          Nộp file tính giờ chuẩn NV2, file danh sách các công trình bảo lưu, cùng với minh chứng cho đơn vị. Lưu ý không cần nộp các minh chứng mà Phòng KHCN-HTQT đã quản lý, bao gồm đề tài KHCN các cấp, bài báo đăng Tạp chí KH&CN của Trường.

2.      Đối với đơn vị:

-          Lập bảng tổng hợp giờ chuẩn của đơn vị.

-          Tập hợp các file tính giờ chuẩn NV2, file kê khai công trình đăng ký bảo lưu giờ chuẩn cùng minh chứng của tất cả cán bộ trong đơn vị mình.

-          Gửi tất cả file và minh chứng cho Phòng KHCN-HTQT:

  • Đối với file: gửi qua email: khcndhkh@hueuni.edu.vn
  • Đối với bản in: Trưởng đơn vị và trợ lý NCKH chịu trách nhiệm kiểm tra, xác minh bản kê khai của các cán bộ và ký xác nhận vào các bản kê khai cùng với bảng tổng hợp của đơn vị.

Thời hạn nộp: đến hết ngày 30/6/2018.

Đề nghị Trưởng các đơn vị phổ biến cho cán bộ thuộc đơn vị mình biết và thực hiện nghiêm túc để không ảnh hưởng đến công việc chung.

 - NLH Huấn -  22-06-2018 In

Được đăng ở: Website chính


Các thông báo đã đưa:
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---