Phòng KHCN - HTQT

3828427, 3837847
 

Thông báo xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2017 – 2018

Giải thưởng Bảo Sơn là giải thưởng do Tập đoàn Bảo Sơn và Quỹ Giáo dục Bảo Sơn tài trợ, Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan bảo trợ và tổ chức để trao tặng cho cá nhân người Việt Nam có công trình khoa học, sáng chế đã được áp dụng trong thực tiễn có hiệu quả, có đóng góp nổi bật và ảnh hưởng tích cực đến sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và con người Việt Nam.

I. Các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng

Giải thưởng Bảo Sơn được xét tặng cho các công trình khoa học và sáng chế theo các tiêu chí quy định tại Thể lệ xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn ban hành theo Quyết định số 5252/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong các lĩnh vực:

  1. Cải cách giáo dục và đào tạo
  2. Xoá đói, giảm nghèo.
  3. Phát triển kinh tế bền vững
  4. Y – dược học, bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.
  5. Văn học.

Xem toàn văn thông báo tại đây.

 Trần Thị Mai Thi  28-12-2017 In

Được đăng ở: Website chính


Các thông báo đã đưa:
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---