TT NC QL&PT vùng duyên hải

054-3821710
 

Ngay Dai duong

Dalhousie University

International Union for Conservation of Nature

Canadian International Development Agency

Partnership for Observation of the Global Oceans

Food and Agriculture Organization

Intergovernmental Oceanographic Commission

Duong day nong

Lý lịch khoa học TS. Lương Quang Đốc

Dr Doc

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Họ và tên:  LƯƠNG QUANG ĐỐC    Ngày sinh:  19-09-1974

Địa chỉ:  7/9 Lý Nam Đế, Hương Sơ, TP. Huế

Email:  luongquangdoc@gmail.com   Điện thoại:  0914. 202 042

Học hàm/học vị:    Tiến sĩ     

Nghề nghiệp, chuyên môn:  Thực vật học và quản lý tài nguyên môi trường.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1993-1997: Cử nhân Khoa học ngành Sinh học, Đại học Tổng hợp Huế.

1998-2000: Thạc sỹ Khoa học ngành Sinh học, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

2003-2007: Tiến sỹ Khoa học ngành Thủy sinh học, Viện Hải dương học Nha Trang.

HƯỚNG NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

            - Phân loại học thực vật phù du

            - Quản lý lưu vực và tài nguyên nước

            - Biến đổi khí hậu và đánh giá tính tổn thương, nhạy cảm do tai biến thiên nhiên gây ra

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Các công trình nghiên cứu khoa học đã tham gia

2005-2009  Dự án Nghiên cứu quản lý đại dương và Duyên hải (PIP) tại Đại học Khoa học Huế. Dự án hợp tác quốc tế do CIDA, Canada tài trợ.

2008-2009  Chương trình hợp tác Việt Nam - Thụy Điển về tăng cường năng lực quản lý đất đai và môi trường. Đề tài nhánh: Nghiên cứu quản lý các hệ sinh thái rạn san hô ven biển tỉnh Phú Yên.

2007-2008 Đề tài: Điều tra, đánh giá thực trạng các vùng đất ngập nước ven biển tiềm năng tỉnh Phú Yên và đưa ra giải pháp khai thác hợp lý, hiệu quả, bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên với sự tham gia cộng đồng.

2007-2008  Đề tài NCCB: Phân loại vi tảo ở đầm phá ven biển tỉnh TT Huế.

2004-2005  Đề tài nhánh “Nghiên cứu tảo độc hại ở đầm Lăng Cô tỉnh Thừa Thiên Huế”, thuộc khuôn khổ đề tài độc lập cấp nhà nước “Điều tra, nghiên cứu tảo độc, tảo gây hại ở một số vùng nuôi thủy sản tập trung ven biển, đề xuất những biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra”.

1998-2005  Dự án nghiên cứu đa dạng sinh học đầm phá Thừa Thiên Huế, thuộc các dự án tài trợ bởi các tổ chức nước ngoài: Dự án “Nghiên cứu phát triển bền vững phá Thừa Thiên Huế” (Nord Pas de Calais, Cộng hòa Pháp tài trợ). “Chương trình hợp tác vùng bờ, CCP – Coastal Co-operative Programme” (Hà Lan tài trợ).

2002-2004  Đề án xây dựng Chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Thừa Thiên Huế và các chương trình hành động.

2002            Dự án nghiên cứu “Nuôi trồng thủy sản bền vững dựa vào cộng đồng tại Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa” - hỗ trợ bởi SUMA (Support to Brackish water and Marine Aquaculture).

Sách chuyên khảo và giáo trình đã công bố

Tôn Thất Pháp (chủ biên), Lương Quang Đốc và nnk. 2009. Đa dạng sinh học ở phá Tam Giang - Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế, Nxb. Đại học Huế, 214 tr.

Các bài báo khoa học trong nước và quốc tế đã công bố

Lương Quang Đốc, Phan Thị Thúy Hằng, Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Vũ Thị Thanh Tâm (2014), Tảo Lục phù du và chỉ số dinh dưỡng Chlorophycean ở sông Hương và sông Bồ, tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), Tập: 91BA, Số: 3.

Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Lương Quang Đốc (2012), Hiện trạng cỏ thủy sinh ở khu bảo vệ thủy sản Cồn Chìm, phá Tam Giang – Cầu Hai., Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), Tập: 73, Số: 4, Trang: 9-17.

Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Lương Quang Đốc (2011), The ability of phytoplankton in indicating organic pollution in Ngu Ha river, Hue city., The International Student Conference on Advanced Science and Technology Proceedings, Sandong University, China, Trang: 203-205.

Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Lương Quang Đốc (2011), Hiện trạng cỏ thủy sinh ở khu bảo vệ thủy sản Cồn Chìm, phá Tam Giang – Cầu Hai. Kỷ yếu hội nghị khoa học lần thứ XVI, Đại học Khoa học, Huế, Tập 1, Trang 307-312.

Hoàng Công Tín, Tôn Thất Pháp, Tống Phước Hoàng Sơn, Nguyễn Quang Tuấn, Lương Quang Đốc, Phạm Ngọc Dũng, Phan Thị Thuý Hằng (2010), Ứng dụng GIS trong phân vùng chức năng và định hướng sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên sinh thái ven biển xã Hương Phong, Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc. Nxb. Nông nghiệp – Tp. Hồ Chí Minh, tr. 232-238.

Lương Quang Đốc, Phan Thị Thuý Hằng, Hoàng Công Tín và nnk., 2010. ”Hiện trạng và đề xuất hướng phục hồi thực vật ngập mặn ở đầm Cù Mông, tỉnh Phú Yên”. Kỷ yếu Hội thảo Môi trường đới ven bờ các tỉnh Duyên hải miền Trung Việt Nam 2009. Nxb. Đại học Huế: 139-147.

Mitsunori Iwataki, Hisae Kawami, Nguyen Van Nguyen, Luong Quang Doc, Ton That Phap, Yasuwo Fukuyo and Kazumi Matsuoka, 2009. “Cellular and body scale morphology of Heterocapsa huensis sp. nov. (Peridiniales, Dinophyceae) found in Hue, Vietnam”, Phycological Research,Vol. 57, Issue 2, pp. 87 - 93.

Lương Quang Đốc & Tôn Thất Pháp, 2007. “Đặc điểm về thể tích sinh học tảo Silic sống trên nền đáy mềm ở đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế”, Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong Khoa học sự sống, Hội nghị toàn quốc 2007 về nghiên cứu cơ bản trong Khoa học sự sống, Nxb. KH&KT. Tr. 460-463.

Lương Quang Đốc, 2005. “Đa dạng thành phần loài tảo Silic sống trên nền đáy mềm ở đầm phá ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế”, Báo cáo khoa học Hội thảo toàn quốc về Đa dạng sinh học Việt Nam: Nghiên cứu, Giáo dục, Đào tạo, Hà Nội, tr. 50-54

Lương Quang Đốc & Tôn Thất Pháp, 2005. “Mối quan hệ giữa mật độ tảo Silic sống trên nền đáy mềm với một số yếu tố môi trường ở đầm phá ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế”, Báo cáo khoa học Hội thảo toàn quốc về Đa dạng sinh học Việt Nam: Nghiên cứu, Giáo dục, Đào tạo, Hà Nội, tr. 45-49.

Tôn Thất Pháp, Lương Quang Đốc & Hồ Thị Thu Hoài, 2005. “Sự nở hoa của vi tảo ở sông Như Ý, tỉnh Thừa Thiên Huế”, Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong Khoa học sự sống, Hội nghị toàn quốc 2005 về nghiên cứu cơ bản trong Khoa học sự sống, Nxb. KH&KT. Tr. 1010-1013.

Lương Quang Đốc & Tôn Thất Pháp, 2005. "Dẫn liệu về phân bố của tảo Silic sống trên nền đáy mềm ở đầm phá ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế", Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong Khoa học sự sống, Hội nghị toàn quốc 2005 về nghiên cứu cơ bản trong Khoa học sự sống, Nxb. KH&KT, tr. 905-908.

Phan Thị Thúy Hằng & Lương Quang Đốc, 2005. "Bảy taxa thuộc chi Amphora C. G. Ehrenberg ex F. T. Kützing 1844, bộ tảo Silic lông chim (Pennales) mới phát hiện ở Việt Nam", Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong Khoa học sự sống, Hội nghị toàn quốc 2005 về nghiên cứu cơ bản trong Khoa học sự sống, Nxb. KH&KT, tr. 150-153.

Tôn Thất Pháp, Lương Quang Đốc & Đường Văn Hiếu, 2001. “Dẫn liệu về tảo silic và tảo giáp phù du ở phá Tam Giang-Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế”,  Thông tin Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế, Tháng 6-2001: 10-12.

Tôn Thất Pháp, Lương Quang Đốc & Lê Quốc Tuấn, 2001. “Phân bố của cỏ thủy sinh bậc cao ở phá Tam Giang-Cầu Hai”, Thông tin Khoa học & Công nghệ, Số 2(32): 45-51.

Tôn Thất Pháp & Lương Quang Đốc, 2001. “Hoạt động sản xuất thủy sản ở phá Tam Giang-Cầu Hai dưới tác động của sự bất ổn định cửa phá”, Thông tin Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế, Tháng 6-2001: 6-9.

Tôn Thất Pháp, Lương Quang Đốc & Đường Văn Hiếu, 2000. “Nghiên cứu tảo silic phù du ở đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế”, Tạp chí Sinh học, Tập 22, Số 3b: 13-19.

14.  Tôn Thất Pháp, Đường Văn Hiếu & Lương Quang Đốc, 2000. “Nghiên cứu phân loại chi Alexandrium Halim ở vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế”, Tạp chí Sinh học, Tập 22, Số 3b: 20-25.


 TT NC QL&PT vùng duyên hải  11-05-2011  In
Từ khóa
Lương Quang Đốc
Liên kết web
Đang trực tuyến
  • Khách: 1
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 36
  • Thành viên mới nhất: danguy

  • Số lượt truy cập:Copyright © 2011 Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển vùng duyên hải
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---