TT NC QL&PT vùng duyên hải

054-3821710
 

Ngay Dai duong

Dalhousie University

International Union for Conservation of Nature

Canadian International Development Agency

Partnership for Observation of the Global Oceans

Food and Agriculture Organization

Intergovernmental Oceanographic Commission

Duong day nong

Lý lịch khoa học TS. Hoàng Công Tín

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Họ và tên:   HOÀNG CÔNG TÍN   

Địa chỉ:  Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển vùng duyên hải.

77 Nguyễn Huệ, Tp. Huế

Email:  hoangcongtin@gmail.com   Điện thoại: 0949 033 686

Học hàm/học vị:    Tiến sĩ (Đại học Công nghệ Curtin, Australia)   

Chuyên môn:  Sinh thái học biển, Viễn thám - GIS trong quản lý tài nguyên và môi trường.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2001-2005: Cử nhân Khoa học ngành Sinh học, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

2006-2008: Thạc sĩ Khoa học ngành Sinh học, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

2009-2010: Tu nghiệp sau cao học về Hải dương học và viễn thám biển tại Viện Khoa học Biển Bermuda, Vương Quốc Anh.

HƯỚNG NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

- Sinh thái học thực vật thủy sinh vùng ven biển

- Viễn thám và GIS trong nghiên cứu các hệ sinh thái và môi trường biển

- Đánh giá tài nguyên sinh vật ven biển phục vụ sử dụng và bảo tồn bền vững.

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Công trình nghiên cứu khoa học đã tham gia

2003-2004  Điều tra cơ bản thành phần các loại cây xanh thành phố và đề xuất giải pháp định hướng quy hoạch và phát triển bền vững phục vụ du lịch sinh thái ở thành phố Huế. Đề tài tham dự Phát minh Xanh (Giải Ba).

2004-2005  Điều tra cơ bản thành phần loài hoa cảnh trong lăng tẩm các vua triều Nguyễn và đề xuất biện pháp bảo vệ và phát triển bền vững phục vụ du lịch sinh thái ở thành phố Huế. Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học.

2007-2008  Chương trình hợp tác Việt Nam - Thụy Điển về tăng cường năng lực quản lý đất đai và môi trường. Đề tài nhánh: Nghiên cứu quản lý vùng đất ngập nước ven biển tiềm năng tỉnh Phú Yên.

2008-2009  Chương trình hợp tác Việt Nam - Thụy Điển về tăng cường năng lực quản lý đất đai và môi trường. Đề tài nhánh: Nghiên cứu quản lý các hệ sinh thái rạn san hô ven biển tỉnh Phú Yên.

2004-2009  Quản lý biển và vùng duyên hải dựa trên các nguyên tắc thực tiễn phát triển bền vững (PIP). Dự án hợp tác quốc tế do CIDA, Canada tài trợ.

Sách chuyên khảo và giáo trình đã công bố

Tôn Thất Pháp (chủ biên) và nnk., 2009, Đa dạng sinh học ở phá Tam Giang - Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế, Nxb. Đại học Huế, 214 tr.

Tôn Thất Pháp, Hoàng Công Tín (2009). “Xây dựng bản đồ tuyến nghiên cứu”, trong Magarita De la Cruize, Tôn Thất Pháp, Sổ tay PRAGEN (Handbook on Participatory Research Approach and Gender Analysis). Dự án PIP, in tại Đại học Dalhousie, Canada.

Các bài báo khoa học trong nước và quốc tế đã công bố

Các bài báo trên tạp chí khoa học

 1. Tin C. Hoang, Anthony J. Cole, Ravi K. Fotedar, Michael J. O’Leary, Michael W. Lomas, Shovonlal Roy (2016), Seasonal changes in water quality and Sargassum biomass in southwest Australia. Marine Ecology Progress Series 551: 63-79. doi:10.3354/meps11735
 2. Hoang C. Tin, Michael W. Lomas, Joji Ishizaka (2016), Satellite-derived estimates of primary production during the Sargasso Sea winter/spring bloom: Integration of in-situ time-series data and ocean color remote sensing observations. Regional Studies in Marine Sciences, 3: 131–143, doi:10.1016/j.rsma.2015.07.002.
 3. Tin, H.C., Garcia, R., O’Leary, M., Fotedar, R. (2016), Identification and mapping of marine submerged aquatic vegetation in shallow coastal waters with WorldView-2 satellite data. Journal of Coastal Research, 75(2): 1287−1291. doi:10.2112/SI75-258.1.
 4. Rodrigo Garcia, John Hedley, Hoang C. Tin, Peter Fearns (2015), A method to analyze the potential of optical remote sensing for benthic habitat mapping. Remote Sensing, 7: 13157–13189. doi: 10.3390/rs71013157
 5. Hoang C. Tin, Michael J. O’Leary, Ravi Fotedar (2015), Remote-sensed mapping of Sargassum spp. distribution around Rottnest Island, Western Australia using high spatial resolution WorldView-2 satellite data. Journal of Coastal Research, doi: 10.2112/jcoastres-d-15-00077.1
 6. H C. Tin, A. Cole, R. Fotedar, M. O’ Leary (2015), Seasonality and distributions of macro-algae Sargassum beds at Point Peron, Shoalwater Islands Marine Park, Western Australia. Journal of Royal Society of Western Australia, 98: 97–98.
 7. T P H. Son, T M. Chuan, H C. Tin (2015), Detecting chlorophyll a concentration and bloom patterns at upwelling area in South Central Vietnam by high resolution multi-satellite data. Journal of Environmental Science and Engineering A, 4(5): 215–224, doi: 10.17265/2162-5298/2015.05.001
 8. Lê Như Hậu, Võ Xuân Mai, Hoàng Công Tín, Võ Thành Trung, Tống Phước Hoàng Sơn (2015), Đánh giá hiện trạng thảm rong mơ ở vùng biển Quãng Ngãi với sự hỗ trợ của kỹ thuật viễn thám. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số 5, tr. 58–66.
 9. Hoàng Công Tín, Mai Văn Phô (2012), Thành phần loài và đặc điểm phân bố của thực vật ngập mặn ở Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Số 1, tr. 2085–2094.
 10. Phạm Ngọc Dũng, Hoàng Công Tín, Tôn Thất Pháp (2012), Thành phần loài và phân bố của thực vật ngập mặn ở đầm Lập An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Số 6 (75A), tr. 37–48.
 11. Hoàng Công Tín, Tôn Thất Pháp, Nguyễn Quang Tuấn, Tống Phước Hoàng Sơn (2011), Ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong đánh giá hiện trạng thảm cỏ biển ở vùng đất ngập nước xã Hương Phong, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, Số 65(2) tr. 231–239.
 12. Hoàng Công Tín, Mai Văn Phô, Tôn Thất Pháp (2010), Hiện trạng thảm thực vật ngập mặn ở vùng đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, Số 1(78), tr. 88–94.

Các bài báo - báo cáo trong kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học

 1. Hoang C. Tin, Mick O’Leary, Ravi Fotedar, Rodrigo Garcia, 2015. Spectral response of marine submerged aquatic vegetation: A case study in Western Australia coast. OCEAN’S 15 MTS/IEEE, Washington, DC, USA. p. 1–5. http://ieeexplore.ieee.org/xpls/icp.jsp?arnumber=7404388
 2. Nguyễn Quang Tuấn, Hoàng Công Tín, Lương Quang Đốc, Tôn Thất Pháp, Phan Thúy Hằng (2015), Historical shoreline change analysis of Quang Nam coast using GIS and remote sensing data, Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc. Nxb. Nông nghiệp – Tp. Hồ Chí Minh, tr. 202–206.
 3. Hoàng Công Tín, Tống Phước Hoàng Sơn (2012), Ứng dụng dữ liệu viễn thám trong xây dựng bản đồ các hệ sinh thái ven biển Việt Nam: trường hợp nghiên cứu điểm ở vùng ven biển Thừa Thiên-Huế. Trong: Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế “Biển Đông 2012”, Bùi Hồng Long, Võ Sĩ Tuấn, Nguyễn Ngọc Lâm (Chủ biên), Viện Hải dương học, Viện HLKH & CN Việt Nam, Nxb. KHTN & CN. Tập 1, tr. 324–333.
 4. Võ Xuân Mai, Lê Như Hậu, Hoàng Công Tín (2011), Khả năng ứng dụng công nghệ GIS trong thành lập bản đồ hiện trạng phân bố rong đỏ (Rhodophyta) ở vùng ven biển Việt Nam. Hội nghị Khoa học và Công nghệ biển toàn quốc lần thứ V. Quyển 4: Sinh học và nguồn lợi sinh vật Biển. Nxb. KHTN & CN, tr. 451–458.
 5. Tong Phuoc Hoang Son, Hoang Cong Tin, Chun Knee Tan (2010), Detecting chlorophyll-a distribution and harmful algal blooms in the Vietnam coastal upwelling by optical satellite imagery high resolution.  SAFARI International Symposium on Remote Sensing and Fisheries. Book of Abstracts. pp. 29.
 6. Lương Quang Đốc, Phan Thị Thúy Hằng, Hoàng Công Tín, Võ Văn Dũng (2010), Hiện trạng và đề xuất hướng phục hồi thực vật ngập mặn ở đầm Cù Mông tỉnh Phú Yên, Kỷ yếu Hội thảo môi trường đới ven bờ các tỉnh duyên hải miền Trung Việt Nam, Nxb. Đại học Huế, tr. 139–147.
 7. Tong Phuoc Hoang Son, Hoang Cong Tin, Chun Knee Tan (2010), Observation chlorophyll-a distribution and harmful algal blooms in the Vietnam coastal upwelling by high resolution multisensor data.  Proceedings of the International Conference Marine Biodiversity of East Asian Seas: Status, Chalenges and Sustainable Development. Nha Trang - Vietnam, pp. 70–79.
 8. Hoàng Công Tín, Tôn Thất Pháp, Tống Phước Hoàng Sơn, Nguyễn Quang Tuấn, Lương Quang Đốc, Phạm Ngọc Dũng, Phan Thị Thuý Hằng (2010), Ứng dụng GIS trong phân vùng chức năng và định hướng sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên sinh thái ven biển xã Hương Phong, Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc. Nxb. Nông nghiệp – Tp. Hồ Chí Minh, tr. 232–238.
 9. Võ Xuân Mai, Hoàng Công Tín, Lê Như Hậu, Bùi Minh Lý, Trần Quang Thái, Võ Thành Trung, Ngô Thanh Trúc, Vũ Thị Mơ (2010), Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong xây dựng bản đồ vùng phân bố rong biển ở đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Kỷ yếu hội nghị khoa học kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam. Tiểu ban: Khoa học và Kỹ thuật biển, tr. 248–253.
 10. Hoàng Công Tín, Nguyễn Quang Tuấn, Tống Phước Hoàng Sơn (2009), Ứng dụng ảnh vệ tinh ALOS và hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong đánh giá hiện trạng lớp phủ thực vật xã Hương Phong, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng GIS trong nghiên cứu quản lý tài nguyên và môi trường, Đại học Khoa học Huế, HUSC-GIS09, tr. 192–199.

Tin C Hoang, Anthony J Cole, Ravi K Fotedar, Michael J O’Leary, Michael W Lomas, Shovonlal Roy, 2016. Seasonal changes in water quality and Sargassum biomass in southwest Australia. Marine Ecology Progress Series 551, 63-79. doi:10.3354/meps11735


 TT NC QL&PT vùng duyên hải  11-05-2011  In
Từ khóa
Hoàng Công Tín Sinh thái học biển viễn thám cỏ biển vùng ven biển
Liên kết web
Đang trực tuyến
 • Khách: 3
 • Thành viên: 0
 • Tổng số thành viên: 36
 • Thành viên mới nhất: danguy

 • Số lượt truy cập:Copyright © 2011 Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển vùng duyên hải
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---