TT NC QL&PT vùng duyên hải

054-3821710
 

Ngay Dai duong

Dalhousie University

International Union for Conservation of Nature

Canadian International Development Agency

Partnership for Observation of the Global Oceans

Food and Agriculture Organization

Intergovernmental Oceanographic Commission

Duong day nong

Lý lịch khoa học TS. Nguyễn Quang Tuấn

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Họ và tên:        NGUYỄN QUANG TUẤN    Ngày sinh:  25-06-1977Tuan

Địa chỉ:  Khoa Địa lý - Địa chất, trường ĐHKH - 77 Nguyễn Huệ, TP Huế

Email:  tuanhuegis@gmail.com   Điện thoại:  0905.824.012

Học hàm/học vị:    Tiến sĩ    

Nghề nghiệp, chuyên môn:  Địa lý tài nguyên môi trường.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1997-2001: Cử nhân Khoa học ngành Địa lý, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

2002-2005: Thạc sĩ Khoa học ngành Địa lý tự nhiên, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

09/2005 - 12/2005: Nghiên cứu chuyên môn tại trường Đại học Dalhousie, Canada.

2008-2011: NCS ngành Địa lý tự nhiên, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

HƯỚNG NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

- Hệ thống thông tin địa lý (GIS), viễn thám, hệ thống định vị toàn cầu (GPS) trong thành lập các loại bản đồ chuyên đề.

- Ứng dụng GIS, viễn thám, GPS trong nghiên cứu quản lý, quy hoạch, bảo vệ và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên và sử dụng hợp lý lãnh thổ.

- Ứng dụng GIS và viễn thám để phân tích, đánh giá tài nguyên, đánh giá cảnh quan phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội.

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC 

Các công trình nghiên cứu khoa học đã tham gia

2004-2009  Dự án PIP Vietnam - Canada: “Quản lý biển và vùng duyên hải dựa vào cộng đồng”. Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS quản lý tài nguyên vùng duyên hải và đa dạng sinh học vùng đầm phá Thừa Thiên Huế. CIDA Canada.

2005- 2009  Dự án DWF-ECHO: “Phòng chống thiệt hại về nhà ở do bão gây ra ở miền trung Việt Nam”. Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về ngập lụt thuộc các xã vùng dự án.

2009             Dự án EepSea: “Chương trinh kinh tế và môi trường Đông Nam Á” - Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng.

2009             Dự án NAV: “Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng”.

2007             Dự án JICA - Japan: “Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng xã Hương Vân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế”.

2005-2006   Dự án IMOLA Italia - Vietnam: “Quản lý tổng hợp hoạt động đầm phá”. Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ quản lý tổng hợp đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.

Các bài báo khoa học trong nước và quốc tế đã công bố

1. Hoàng Đức Triêm, Hà Văn Hành, Lê Thị Nguyện, Bùi Thị Thu, Trương Đình Trọng, Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Huy Anh, 2003. Nghiên cứu xây dựng bản đồ sinh thái cảnh quan lãnh thổ đồi núi Quảng Trị cho mục đích nông lâm nghiệp bền vững. Tạp chí khoa học Đại học Huế, số 17, tr. 41 - 50.

2.  Nguyễn Quang Tuấn, Hà Văn Hành, Trần Ngọc Nam, 2003. Assessing the Soil Resource Based on FAO – UNESCO Method by Using the GIS Technique an Application for Nam Dong District, Thua Thien Hue province, Vietnam. Proceedings the Regional conference on digital GMS, Organized by Greater Mekong Subregion Academic And Research Network And  Asean Fundation (Japan – Asean Solidarity Fund), February 2003.

3.  Hà Văn Hành, Trương Đình Trọng, Nguyễn Quang Tuấn, Đỗ Thị Việt Hương, 2004. Đánh giá tài nguyên đất đai theo phương pháp của FAO phục vụ cho quy hoạch phát triển nông - lâm nghiệp ở vùng đồi núi Lệ Ninh, tỉnh Quảng Bình. Tạp chí khoa học Đại học Huế, số 25, tr. 105 - 114.

4. Trần Ngọc Nam, Nguyễn Quang Tuấn, Hà Văn Hành, 2004. Assessing land Resource by Using the GIS Technique. The Asian GIS Monthly, p. 34 - 36.

5. Nguyễn Quang Tuấn, 2004. Thành lập bản đồ phân vùng bị ô nhiễm chất độc hoá học do chiến tranh bằng hệ thống thông tin địa lý (GIS) ở tỉnh Quảng Trị. Tập các công trình khoa học chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc Hội địa lý Việt Nam lần thứ IV, Hà Nội, tr. 259 - 266.

6. Hà Văn Hành, Trương Đình Trọng, Nguyễn Quang Tuấn, Phạm Bá Thuấn, 2004. Định hướng quy hoạch sử dụng đất và tổ chức tái định cư dọc đường Hồ Chí Minh đi qua vùng gò đồi huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình. Tuyển tập báo cáo các công trình nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực các khoa học về Trái đất phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội khu vực Nam Bộ, tr 344 - 350.

7.  Hà Văn Hành, Trương Đình Trọng, Nguyễn Quang Tuấn, Phạm Bá Thuấn, 2004. Định hướng quy hoạch sử dụng đất và tổ chức tái định cư dọc đường Hồ Chí Minh đi qua vùng gò đồi huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình. Tuyển tập báo cáo các công trình nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực các khoa học về Trái đất phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội khu vực Nam Bộ, tr 344 - 350.

8. Nguyễn Quang Tuấn, 2005. Sử dụng phương pháp giải đoán ảnh vệ tinh thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ VI, Thông tin khoa học trường Đại học Khoa học Huế, số 14, tr. 188 - 194.

9. Hà Văn Hành, Trương Đình Trọng, Nguyễn Quang Tuấn, Trần Hữu Tuyên, 2005. Nghiên cứu mối quan hệ giữa địa hình và quá trình xói mòn đất ở lãnh thổ đồi núi huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình. Tạp chí khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 4 (8/2005) tr. 140 - 146.

10. Hà Văn Hành, Nguyễn Quang Tuấn, 2005. Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu biến động sử dụng đất ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 1985 - 2003. Tạp chí khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 5, tr. 123 - 127.

11. Guillaume Chantry, John Norton, Nguyễn Quang Tuấn, Trần Ngọc Nam, Trần Văn Giải Phóng, Ứng dụng GIS và Hệ thống định vị toàn cầu-GPS trong quản lý lũ lụt dựa vào cộng đồng xã Phong Bình, huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế.

12. Guillaume Chantry, John Norton, Nguyễn Quang Tuấn, Trần Văn Giải Phóng, (2006) Ứng dụng GIS và Hệ thống định vị toàn cầu-GPS trong quản lý lũ lụt dựa vào cộng đồng ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội thảo Khoa học GISnet’12 - Trung tâm DitaGIS, TP HCM.

13. Đỗ Thị Việt Hương, Hà Văn Hành, Nguyễn Quang Tuấn (2006). Thành lập bản đồ độ dốc xã Hướng Việt, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quang Trị bằng công nghệ GIS phục vụ quy hoạch sử dụng hợp lý lảnh thổ. Tuyển tập các báo cáo khoa học - Hội nghị Khoa học Địa lý - Địa chính.

14. Hà Văn Hành, Nguyễn Quang Tuấn (2008). Thiết lập các vùng nguyên liệu cho nhà máy sản xuất tinh bột sắn tại Phong Điền, Thừa Thiên Huế.

15. Nguyễn Quang Tuấn (2009). Thích ứng hành vi của cộng đồng và hộ gia đình với thiên tai khắc nghiệt gây ra bởi biến đổi khí hậu tại bờ biển miền Trung Việt Nam: Hướng tới các biện pháp thích ứng phù hợp. EEPSEA.

16. Hoàng Công Tín, Nguyễn Quang Tuấn, Tống Phước Hoàng Sơn (2009), Ứng dụng ảnh vệ tinh ALOS và hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong đánh giá hiện trạng lớp phủ thực vật xã Hương Phong, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng GIS trong nghiên cứu quản lý tài nguyên và môi trường, Đại học Khoa học Huế, HUSC-GIS09, tr. 192 - 199.

17. Hoàng Công Tín, Tôn Thất Pháp, Tống Phước Hoàng Sơn, Nguyễn Quang Tuấn, Lương Quang Đốc, Phạm Ngọc Dũng, Phan Thị Thuý Hằng (2010), Ứng dụng GIS trong phân vùng chức năng và định hướng sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên sinh thái ven biển xã Hương Phong, Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc. Nxb. Nông nghiệp – Tp. Hồ Chí Minh, tr. 232-238.

18. Hoàng Công Tín, Tôn Thất Pháp, Nguyễn Quang Tuấn, Tống Phước Hoàng Sơn (2011), Ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong đánh giá hiện trạng thảm cỏ biển ở vùng đất ngập nước xã Hương Phong, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, Số 65(2) tr. 231-239.


 TT NC QL&PT vùng duyên hải  11-05-2011  In
Từ khóa
Nguyễn Quang Tuấn
Liên kết web
Đang trực tuyến
  • Khách: 1
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 36
  • Thành viên mới nhất: danguy

  • Số lượt truy cập:Copyright © 2011 Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển vùng duyên hải
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---