TT NC QL&PT vùng duyên hải

054-3821710
 

Ngay Dai duong

Dalhousie University

International Union for Conservation of Nature

Canadian International Development Agency

Partnership for Observation of the Global Oceans

Food and Agriculture Organization

Intergovernmental Oceanographic Commission

Duong day nong

Lý lịch khoa học PGS.TS. Tôn Thất Pháp

LÝ LỊCH KHOA HỌCGS Phap

Họ và tên:  TÔN THẤT PHÁP    Ngày sinh: 10/12/1955  

Địa chỉ:  Chiết Bi, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Email:  cmdhus@gmail.com   Điện thoại:  0982 826592

Học hàm/học vị:   Phó Giáo sư, Tiến sĩ     

Chuyên môn:  Thực vật học, đa dạng sinh học tảo và quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1973 – 1977: Cử nhân Khoa học ngành Sinh học, Đại học Tổng hợp Huế.

1989 – 1993: Tiến sĩ ngành Thực vật học, Đại học Tổng hợp Hà Nội.

HƯỚNG NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

            - Phân loại học thực vật phù du

            - Đa dạng sinh học

            - Quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Các công trình nghiên cứu khoa học đã tham gia

2005-2009  Chủ trì dự án Nghiên cứu quản lý đại dương và Duyên hải (PIP) tại Đại học Khoa học Huế. Dự án hợp tác quốc tế do CIDA, Canada tài trợ.

2007-2008  Đề tài: Điều tra, đánh giá thực trạng các vùng đất ngập nước ven biển tiềm năng tỉnh Phú Yên và đưa ra giải pháp khai thác hợp lý, hiệu quả, bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên với sự tham gia cộng đồng

2007-2008  Chủ trì đề tài NCCB: Phân loại vi tảo ở đầm phá ven biển tỉnh TT Huế

2004-2005  Chủ trì đề tài nhánh “Nghiên cứu tảo độc hại ở đầm Lăng Cô tỉnh Thừa Thiên Huế”, thuộc khuôn khổ đề tài độc lập cấp nhà nước “Điều tra, nghiên cứu tảo độc, tảo gây hại ở một số vùng nuôi thủy sản tập trung ven biển, đề xuất những biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra”:

1998-2005  Chủ trì nghiên cứu đa dạng sinh học đầm phá Thừa Thiên Huế, thuộc các dự án tài trợ bởi các tổ chức nước ngoài: Dự án “Nghiên cứu phát triển bền vững phá Thừa Thiên Huế” (Nord Pas de Calais, Cộng hòa Pháp tài trợ); “Chương trình hợp tác vùng bờ, CCP – Coastal Co-operative Programme” (Hà Lan tài trợ):

2002-2004  Tham gia xây dựng Chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Thừa Thiên Huế và các chương trình hành động.

2002            Tham gia nghiên cứu “Nuôi trồng thủy sản bền vững dựa vào cộng đồng tại Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa” - Dự án hỗ trợ bởi SUMA (Support to Brackish water and Marine Aquaculture).

2000            Chủ trì dự án nghiên cứu “Điều tra tình hình nuôi trồng thủy sản ở phá Tam Giang”, tài trợ bởi Đại học Stirling, Scotland:

2000-2001  Chủ trì đề tài nhánh “Nghiên cứu tác động của sự bất ổn định cửa phá lên tài nguyên và môi trường phá Tam Giang - Cầu Hai” thuộc khuôn khổ đề tài khoa học công nghệ cấp nhà nước “Nghiên cứu phương án phục hồi, thích nghi cho vùng cửa sông ven biển Thuận An, Tư Hiền và đầm phá Tam Giang - Cầu Hai”:

2000-2001  Chủ trì “Nghiên cứu tác động môi trường trong nuôi trồng thủy sản ở phá Tam Giang - Cầu Hai thuộc các xã Thuận An và Vinh Giang”, thuộc dự án VIE97/030/A/01/NEX: “Quản lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản ven biển”:

1998 – 1999  Chủ trì đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu vườn Huế

Các sách chuyên khảo và giáo trình đã công bố

1.  Tôn Thất Pháp, Mai Văn Phô, Ngô Anh, Nguyễn Việt Thắng, 2009. Thực vật học, Nxb. Đại học Huế.

2.  Nguyễn Ngọc Lâm, J. Larsen & Tôn Thất Pháp, 2004. Lớp Vi khuẩn Lam. Opera Botanica 140: 19-22.

3.  J. Skov, Tôn Thất Pháp & Đỗ Thị Bích Lộc, 2004. Lớp tảo Silic. Opera Botanica 140: 23-52.

4.  Tôn Thất Pháp (chủ biên) và nnk., 2009, Đa dạng sinh học ở phá Tam Giang - Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế, Nxb. Đại học Huế, 214 tr.

5.  Magarita De la Cruize, Tôn Thất Pháp, Sổ tay PRAGEN (Handbook on Participatory Research Approach and Gender Analysis). Dự án PIP, in tại Đại học Dalhousie, Canada.

Các bài báo khoa học trong nước và quốc tế đã công bố

Phạm Ngọc Dũng, Hoàng Công Tín, Tôn Thất Pháp (2012), Thành phần loài và phân bố của thực vật ngập mặn ở đầm Lập An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), Số 75A (6), tr. 37-48.

Hoàng Công Tín, Tôn Thất Pháp, Nguyễn Quang Tuấn, Tống Phước Hoàng Sơn (2011), Ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong đánh giá hiện trạng thảm cỏ biển ở vùng đất ngập nước xã Hương Phong, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, Số 65(2) tr. 231-239.

Lê Như Hậu, Nguyễn Thị Kiều Diễm, Tôn Thất Pháp (2011), Nghiên cứu về phân bố và trữ lượng của rong biển ở đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Hội nghị Khoa học và Công nghệ biển toàn quốc lần thứ V. Quyển 4: Sinh học và nguồn lợi sinh vật Biển. Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tr. 591-596.

Hoàng Công Tín, Tôn Thất Pháp, Tống Phước Hoàng Sơn, Nguyễn Quang Tuấn, Lương Quang Đốc, Phạm Ngọc Dũng, Phan Thị Thuý Hằng (2010), Ứng dụng GIS trong phân vùng chức năng và định hướng sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên sinh thái ven biển xã Hương Phong, Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc. Nxb. Nông nghiệp – Tp. Hồ Chí Minh, tr. 232-238.

Lương Quang Đốc, Phan Thị Thúy Hằng, Hoàng Công Tín, Tôn Thất Pháp và Võ Văn Dũng. (2010), Hiện trạng và đề xuất hướng phục hồi thực vật ngập mặn ở đầm Cù Mông tỉnh Phú Yên, Kỷ yếu Hội thảo môi trường đới ven bờ các tỉnh duyên hải miền Trung Việt Nam, Nxb. Đại học Huế, tr. 139-147.

Hoàng Công Tín, Mai Văn Phô, Tôn Thất Pháp (2010),  Hiện trạng thảm thực vật ngập mặn ở vùng đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, Số 1(78) tr. 88-94.

Mitsunori Iwataki, Hisae Kawami, Nguyen Van Nguyen, Luong Quang Doc, Ton That Phap, Yasuwo Fukuyo and Kazumi Matsuoka, 2009, “Cellular and body scale morphology of Heterocapsa huensis sp. nov. (Peridiniales, Dinophyceae) found in Hue, Vietnam”, Phycological Research, Vol. 57, Issue 2, pp. 87 - 93.

P.-Y.Ancion, Hoang Thi Thai Hoa, Ton That P., Pham Khanh T., Chiang C.N., J.E. Dufey, 2009, “Utilisation agricole de plantes aquatiques, notamment en tant qu’amendement des sols, dans la province de Thua Thien Hue, Centre Vietnam. 1. Inventaire, abondance et caractérisation chimique des plantes aquatiques disponibles localement”, Tropicultura, 27, 3: 144-151.

P.-Y.Ancion, Hoang Thi Thai Hoa, Ton That P., Pham Khanh T., Chiang C.N., J.E. Dufey, 2009, “Utilisation agricole de plantes aquatiques, notamment en tant qu’amendement des sols, dans la province de Thua Thien Hue, Centre Vietnam. 2. Relevé des pratiques de terrain, enquête auprès des agriculteurs, impact potentiel sur I’écologie de la lagune de Tam Giang”, Tropicultura, 27, 4: 144-151.

Lương Quang Đốc & Tôn Thất Pháp, 2007. Đặc điểm về thể tích sinh học tảo silic sống trên nền đáy mềm ở đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế. Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong Khoa học sự sống, Hội nghị toàn quốc 2007 về nghiên cứu cơ bản trong Khoa học sự sống, Nxb. KH&KT. Tr. 460-463.

Lương Quang Đốc & Tôn Thất Pháp, 2005. Dẫn liệu về phân bố của tảo Silic sống trên nền đáy mềm ở đầm phá ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế.  Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong Khoa học sự sống, Hội nghị toàn quốc 2005 về nghiên cứu cơ bản trong Khoa học sự sống. Nxb. KH&KT. Tr. 905-908.

Tôn Thất Pháp, Lương Quang Đốc & Hồ Thị Thu Hoài, 2005. Sự nở hoa của vi tảo ở sông Như Ý, tỉnh Thừa Thiên Huế. Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong Khoa học sự sống, Hội nghị toàn quốc 2005 về nghiên cứu cơ bản trong Khoa học sự sống, Nxb. KH&KT. Tr. 1010-1013.

Đặng Thị Như Ý, Phạm Thị Ngọc Lan & Tôn Thất Pháp, 2005. Dẫn liệu về quan hệ giữa một số yếu tố môi trường và sự nở hoa tảo Lam ở sông Như Ý, tỉnh Thừa Thiên Huế. Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong Khoa học sự sống, Hội nghị toàn quốc 2005 về nghiên cứu cơ bản trong Khoa học sự sống, Nxb. KH&KT. Tr. 1117-1120.

Lương Quang Đốc & Tôn Thất Pháp, 2005. Mối quan hệ giữa mật độ tảo Silic sống trên nền đáy mềm với một số yếu tố môi trường ở đầm phá ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc Đa dạng sinh học Việt Nam: Nghiên cứu, giảng dạy, đào tạo. Hà Nội. Tr. 45-49.

Ton That Phap, 2001. Management of Biological Resources in Tam Giang  lagoon from a Social-economic Cultural viewpoint. Proceeding of the Workshop on the International Symposium on Protection and Management of the Marine Coastal Ecosystems: 172-178.

Tôn Thất Pháp, Lương Quang Đốc, 2001. Hoạt động sản xuất thủy sản ở phá Tam Giang-Cầu Hai dưới tác động của sự bất ổn định cửa phá. Thông tin Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế. Tháng 6-2001: 6-9.

Tôn Thất Pháp, Lương Quang Đốc, Đường Văn Hiếu, 2001. Dẫn liệu về tảo silic và tảo giáp phù du ở phá Tam Giang-Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thông tin Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế. Tháng 6-2001: 10-12.

Tôn Thất Pháp, Lương Quang Đốc, Lê Quốc Tuấn, 2001. Phân bố của cỏ thủy sinh bậc cao ở phá Tam Giang-Cầu Hai. Thông tin Khoa học & Công nghệ. Số 2(32): 45-51.

Tôn Thất Pháp, Võ Văn Dũng, Đường Văn Hiếu, 2001. Nghiên cứu phân loại họ Peridiniaceae ở phá Tam Giang-Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học. Đại học Huế. Số 8. Tr. 71-78.

Tôn Thất Pháp, Đặng Thị Sy, 2001. Ngành Tảo Giáp: Phyllum Dinophyta; Ngành tảo Vàng ánh: Phyllum Chrysophyta (tr. 459-484) Trong: Danh lục các loài thực vật Việt Nam. Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và môi trường đại học Quốc Gia Hà Nội. Tập I. Nxb. Nông Nghiệp.

Tôn Thất Pháp, 2001. Ngành tảo Vàng: Phyllum Xanthophyta (tr. 485-586). Trong: Danh lục các loài thực vật Việt Nam. Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và môi trường đại học Quốc Gia Hà Nội. Tập I. Nxb. Nông Nghiệp.

Tôn Thất Pháp, 2000. Môi trường phá Tam Giang-Cầu Hai và vấn đề quản lý nguồn lợi ở phá này. Kỷ yếu Hội nghị KH,CN&MT vùng Bắc Trung bộ lần thứ V: 203-213.

Tôn Thất Pháp, Lương Quang Đốc, Đường Văn Hiếu, 2000. Nghiên cứu tảo silic phù du ở đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Sinh học. Tập 22. Số 3b: 13-19.

Tôn Thất Pháp, Đường Văn Hiếu, Lương Quang Đốc, 2000. Nghiên cứu phân loại chi Alexandrium Halim ở vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Sinh học. Tập 22. Số 3b: 20-25.

Nguyễn Xuân Hồng, Trần Văn Tuấn & Tôn Thất Pháp, 2000. An Historical Perspective on the Management of Lagoon Resoures. In: Veronika J.B. & Gary F.N. (eds.). Lessons from the Lagoon. Reasearch towards Community Based Coastal Resources Management in Tam Giang Lagoon, Vietnam. Coastal  Resources Research Network (CoRR). Dalhousie University. Halifax, Nova scotia, Canada. Pp. 39-53.

Lê Văn Miên, Tôn Thất Pháp & Hoàng Nghĩa Duyệt, 2000. Aquaculture - its Introduction and Development. In: Veronika J.B. & Gary F.N. (eds.). Lessons from the Lagoon. Reasearch towards Community Based Coastal Resources Management in Tam Giang Lagoon, Vietnam. Coastal  Resources Research Network (CoRR). Dalhousie University. Halifax, Nova scotia, Canada.pp. 115-132.

Lê Văn Miên & Tôn Thất Pháp, 2000. Migration of Marine Species into the Lagoon. In: Veronika J.B. & Gary F.N. (eds.). Lessons from the Lagoon. Reasearch towards Community Based Coastal Resources Management in Tam Giang Lagoon, Vietnam. Coastal  Resources Research Network (CoRR). Dalhousie University. Halifax, Nova scotia, Canada. Pp. 135-143.

Tôn Thất Pháp, 2000. Fishing in Sam-AnTruyen - Thuan An area. In: Veronika J.B. & Gary F.N. (eds.). Lessons from the Lagoon. Reasearch towards Community Based Coastal Resources Management in Tam Giang Lagoon, Vietnam. Coastal  Resources Research Network (CoRR). Dalhousie University. Halifax, Nova scotia, Canada. pp. 187-202.

Ton That Phap, 2000. Nursing the Seeds of Lagoon Management: Our Story Grows from our History. In: Hope takes of Root: CBCRM Stories from Southeast Asia. Proceedinhgs of the CBCRM Festival Workshop. Bolinao and Andra, Pangasinan, Philippines. Pp. 61-64.

Ton That Phap, 1999. Development of Aquaculture in Tam Giang lagoon, Viet Nam. OUT of the SHELL. Vol 7#1. pp. 7-10.

Tôn Thất Pháp, 1998. Góp phần nghiên cứu các kiểu vườn nhà Huế. Tạp chí Sinh học. Tập 20 - Số 2: 19-23.

Tôn Thất Pháp, 1998. Tính đa dạng của khu hệ thực vật thủy sinh ở phá Tam Giang-Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Sinh học. Tập 20 - Số 2: 24-32.

Nguyễn Đắc Tạo & Tôn Thất Pháp, 1998. Góp phần nghiên cứu một số đặc điểm của thực vật có hoa thủy sinh ở phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Sinh học. Tập 20 - Số 2: 38-40.

Tôn Thất Pháp, 1998. Đánh giá hiện trạng khai thác và nuôi trồng thủy sản ở phá Tam Giang. Thông tin Khoa học. Trường Đại học Khoa học Huế. Số 10: 101-108.

Tôn Thất Pháp, 1996. Quản lý, bảo vệ môi trường và tài nguyên sinh học đầm phá Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Hội thảo Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường vùng Bình Trị Thiên. NXB Nông nghiệp Hà Nội. Tr. 186-193.

Tôn Thất Pháp, 1993. Đa dạng sinh học của khu hệ thực vật thủy sinh ở phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Di truyền học và ứng dụng. Số 2: 25-29.

Tôn Thất Pháp, 1993. Tính đa dạng của chi Potamogeton ở các sông vùng Huế. Di truyền học và ứng dụng- Hội di truyền học Việt Nam. Số 1: 40-42.

Đoàn Suy Nghĩ & Tôn Thất Pháp, 1993. Tính chất thủy lý - thủy hóa môi trường phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ. Ban Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế. Số 2: 88-94.

Tôn Thất Pháp, 1993. Cấu trúc thành phần loài và một số dẫn liệu sinh thái khu hệ thực vật thủy sinh ở phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ. Ban Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế. Số 2: 95-104.

Dương Đức Tiến, Tôn Thất Pháp, Võ Thị Mai Hương, 1993. Loài Rong câu (Gracilaria tenuispicata Zhang et Xia) ở phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học. Số 4: 62-64.

Tôn Thất Pháp, 1991. Dẫn liệu về hình thái, sinh thái học của rong câu (Gracilaria) ở đầm phá Thừa Thiên Huế. Thông tin Khoa học. Trường Đại học Tổng hợp Huế. Số 7: 155-158.

Tôn Thất Pháp, 1991. Thực vật thủy sinh ở đầm phá Thừa Thiên Huế. Thông tin Khoa học. Trường Đại học Tổng hợp Huế. Số 7.

Tôn Thất Pháp & Đoàn Suy Nghĩ, 1991. Dẫn liệu về độ mặn của môi trường đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế. Thông tin Khoa học. Trường Đại học Tổng hợp Huế. Số 7: 166-169.

Tôn Thất Pháp, 1991. Thực vật thủy sinh ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuyển tập báo cáo khoa học. Hội nghị khoa học toàn quốc về biển lần thứ III. Tập I: Sinh học và Công nghệ sinh học biển, sinh thái và môi trường biển: 202-211.


 TT NC QL&PT vùng duyên hải  11-05-2011  In
Từ khóa
Tôn Thất Pháp
Liên kết web
Đang trực tuyến
  • Khách: 1
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 36
  • Thành viên mới nhất: danguy

  • Số lượt truy cập:Copyright © 2011 Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển vùng duyên hải
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---