Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên

Thông báo tuyển sinh khóa tiếng Nhật dành cho sinh viên để đạt chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ không chuyên

Chi tiết sinh viên xem tại nội dung đính kèm sau:

NỘI DUNG THÔNG BÁO

Người đăng: Phòng ĐTĐH&CTSV