Phòng Đào tạo Sau đại học

0234.3837380
 
Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Đào tạo Sau đại học (Ban hành theo Quyết định số 366/QĐ-ĐHKH ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế)

1. Chức năng, nhiệm vụ chung của Phòng Đào tạo Sau đại học

1.1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý, điều hành các hoạt động đào tạo sau đại học của Nhà trường.

1.2. Nhiệm vụ

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh và đào tạo sau đại học (SĐH) cho mỗi chuyên ngành, khoá học trên cơ sở đội ngũ giảng viên ở các khoa và nguồn lực của Nhà trường theo phân cấp của Đại học Huế.

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng chương trình đào tạo cho các chuyên ngành SĐH theo phân cấp của Đại học Huế.

- Quản lý công tác giảng dạy, học tập hệ đào tạo sau đại học; xây dựng và theo dõi kế hoạch giảng dạy, học tập, tổ chức thi, bảo vệ đề cương, bảo vệ luận văn, luận án, mời thỉnh giảng, bố trí phòng học, quản lý điểm thi, luận văn tốt nghiệp… Quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp và chứng chỉ đào tạo SĐH theo phân cấp.

- Xây dựng các văn bản để triển khai thực hiện các quy chế, quy định liên quan đến công tác đào tạo sau đại học của Nhà trường.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác biên soạn giáo trình, bài giảng cho các chuyên ngành đào tạo; thành lập các Hội đồng thi, bảo vệ luận văn, luận án, công nhận tốt nghiệp và cấp các loại văn bằng theo phân cấp…

- Phối hợp với các địa phương, đơn vị có nhu cầu xây dựng đề án liên kết, quản lý và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng SĐH theo đúng các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Huế.

- Phối hợp với Phòng TC – HC xây dựng kế hoạch và đề xuất điều động cán bộ thực hiện nhiệm vụ đào tạo SĐH.

- Phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính và các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung công tác tổ chức Lễ khai giảng, Lễ tốt nghiệp hệ đào tạo SĐH của Trường theo phân công của Hiệu trưởng.

 1.3. Trưởng phòng Đào tạo sau đại học (hoặc Phó trưởng phòng được giao ký thay) thừa lệnh Hiệu trưởng ký giải quyết các công văn giấy tờ sau:

 - Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các thông báo và các văn bản liên quan về đào tạo sau đại học như: xây dựng kế hoạch, thời khoá biểu, xác nhận bảng điểm, xác nhận thông tin liên quan trong công tác giảng dạy và học tập và quản lý học viên SĐH.

- Ký tắt các công văn, giấy tờ… thuộc chức năng đơn vị soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành. Ký xác nhận bảng điểm, giấy giới thiệu của học viên cao học, nghiên cứu sinh.

- Thừa lệnh Hiệu trưởng ký ban hành trong nội bộ Nhà trường các văn bản về hướng dẫn nghiệp vụ hoặc để triển khai thực hiện các công tác nói trên theo chức năng nhiệm vụ sau khi được Hiệu trưởng giao.

2. Nhiệm vụ của từng cá nhân

 2.1. PGS.TS. Lê Thị Kim Lan –  Trưởng phòng

-  Điều hành toàn bộ các hoạt động của đơn vị

- Phân công nhiệm vụ cho các chuyên viên, kiểm tra việc thực hiện công việc

- Chủ trì các cuộc họp giao ban đầu tuần của đơn vị

- Duyệt và ký các văn bản trình Đại học Huế,  Ban giám hiệu và các văn bản gửi các đơn vị trong trường, các văn bản có liên quan đến Hội đồng thông qua đề cương luận văn, bảo vệ luận văn, chuyên đề tiến sĩ, bảo vệ luận án tiến sĩ.

- Tổ chức các Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ các cấp

- Thẩm định các điều kiện tốt nghiệp, cấp bằng của học viên và NCS. Quản lý việc xin phôi, in bằng, lưu trữ bằng cấp

Tổ chức in và cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ

-  Duyệt các khoản mục tài chính và chi tiêu của đơn vị theo qui định chi tiêu nội bộ và qui định chi tiêu của đơn vị

-  Đại diện cho Phòng tham dự các cuộc họp do Đại học Huế và Nhà trường tổ chức

- Tìm kiếm và tổ chức triển khai các liên kết đào tạo sau đại học

- Soạn thảo các báo cáo gửi Đảng ủy, nhà trường trong các cuộc họp thường kỳ và bất thường.

- Phụ trách mở mã đào tạo tạo thạc sĩ, tiến sĩ

- Phụ trách công tác biên soạn giáo trình SĐH

2.2. TS. Hoàng Đình Trung – Phó trưởng phòng

-  Phụ trách trực tiếp công việc lập kế hoạch đào tạo và triển khai kế hoạch đào tạo cao học và NCS

- Trợ giúp trong công tác quản lý mọi hoạt động của đơn vị. Thay mặt Trưởng phòng giải quyết các công việc khi được ủy quyền

-  Trực tiếp điều hành hoạt động tuyển sinh (phát hành và thu hồ sơ, ôn tập, bổ túc kiến thức, xét duyệt hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, tổng hợp số liệu tuyển sinh, kiểm tra trước khi gửi cho ĐHH)

- Xét duyệt và ký các loại văn bản: Bảng điểm học kỳ, các loại giấy xác nhận, giấy giới thiệu của học viên và NCS

- Tổ chức các Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ các cấp

Phụ trách và điều hành công tác xây dựng dữ liệu của học viên và NCS. Xin cấp phôi bằng, in ấn bằng thạc sĩ, tiến sĩ

- Quản lý phần mềm của đơn vị

- Xử lý đơn thư của học viên, NCS (các trường hợp đặc biệt trình lên Trưởng phòng giải quyết)

- Trợ giúp trong công tác liên kết đào tạo sau đại học khi trưởng đơn vị yêu cầu

- Thu nhận và quản lý đề thi, làm đề thi và tham gai tổ chức thi học kỳ (có thể bàn giao cho KT – ĐBCL)

- Tham gia các cuộc họp giao ban tháng, giao ban quý

 2.3. ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy - Chuyên viên

- Phụ trách trực tiếp và tham gia công tác tuyển sinh cao học tại trường (đề xuất ngành gần, ngành đúng;  phát hành, kiểm tra và thu nhận hồ sơ; nhập hồ sơ, tổ chức ôn tập, BTKT, thu tiền và lập báo cáo cho Trưởng đơn vị. Điều hành công tác gửi giấy báo dự thi, gửi kết quả và giấy báo trúng tuyển cho thí sinh).

- Phụ trách điểm khối khoa học xã hội (cắt phách, giao bài, thu bài thi, ráp phách, lên bảng điểm của các chuyên ngành phụ trách. Nộp bảng điểm cho cán bộ chuyên trách về điểm) .

-  Cấp các loại giấy xác nhận cho học viên khối xã hội

- Tính tóan giờ giảng cho giáo viên dạy cao học

- Thanh toán kinh phí thông qua đề cương LV, seminar luận văn, bảo vệ luận văn, thi học kỳ, khai giảng, bế giảng, phát bằng của đào tạo cao học.

-  Quản lý học phí cao học tại Trường.

-  Triển khai công tác biên soạn giáo trình SĐH

- Tham gia công tác mở mã ngành đào tạo thạc sĩ

- Chuẩn bị các tài liệu, văn bản giấy tờ cho các cuộc họp thuộc lĩnh vực được giao

-  Phụ trách đào tạo ở các điểm ngoài trường.

-  Tham gia tổ chức thi học kỳ (có thể chuyển cho KT – ĐBCL)

- Tham gia chuẩn bị và phục vụ Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ (thu nhận luận văn, hồ sơ, chuẩn bị hồ sơ, cặp làm việc cho Hội đồng, phục vụ Hội đồng trong quá trính bảo vệ, thu nhận hồ sơ sau bảo vệ). Quản lý hồ sơ cao học để xét tốt nghiệp

Cung cấp dữ liệu và tham gia kiểm tra dữ liệu của học viên đủ điều kiện xét tôt nghiệp cao học.

-  Phụ trách công tác công đoàn của đơn vị

- Kiểm tra công tác nội vụ của đơn vị

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công

2.4. ThS. Võ Đăng Thùy Nhi - chuyên viên

-  Phụ trách trực tiếp và triển khai công tác tuyển sinh NCS (phát hành, thu nhận hồ sơ, đề xuất ngành gần, ngành đúng, nhập hồ sơ, thu kinh phí nộp cho CB phụ trách tài chính của đơn vị, gửi giấy báo cho thí sinh)

- Phụ trách trực tiếp và triển khai toàn bộ hoạt động  đào tạo Tiến sĩ (quản lý hồ sơ, thu nhận kế hoạch học tập và báo cáo tiến độ của đơn vị chuyên môn và của NCS,  lên kế hoạch đào tạo, triển khai và theo dõi tiến độ học tập và nghiên cứu của NCS, kiểm tra điều kiện, làm các thủ tục và tổ chức bảo vệ chuyên đề tiến sĩ cho NCS, kiểm tra điều kiện bảo vệ và làm thủ tục cho NCS bảo vệ luận án cấp cơ sở và cấp ĐHH, thu các khoản lệ phí NCS).

- Tham gia chuẩn bị và phục vụ Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ các cấp (thu nhận luận án, hồ sơ của NCS, chuẩn bị hồ sơ, cặp làm việc cho Hội đồng, phục vụ Hội đồng trong quá trính bảo vệ, thu nhận hồ sơ sau bảo vệ). Quản lý hồ sơ NCS để xét tốt nghiệp

- Tính toán giờ giảng cho giáo viên dạy NCS

- Phụ trách văn bằng Sau đại học

- Cấp các loại giấy chứng nhận, bảng điểm cho NCS

Thu nhận, lưu trữ hồ sơ tốt nghiệp của NCS, lập danh sách nghiên cứu sinh đủ điều kiện xét tốt nghiệp và cấp bằng tiến sĩ theo mẫu của ĐHH ban hành. Kiểm tra dữ liệu trước khi in bằng

- Phụ trách Liên kết với các điểm ngoài trường

- Tham gia tổ chức thi học kỳ cho cao học và NCS (có thể chuyển cho KT – ĐBCL)

- Tham gia tổ chức bảo vệ luận văn, xét tốt nghiệp cho cao học và NCS

- Quản lý dữ liệu NCS

- Soạn thảo các văn bản, công văn liên quan đến lĩnh vực công việc đảm nhận và một số văn bản khác khi phân công. Chuẩn bị các tài liệu, văn bản giấy tờ cho các cuộc họp thuộc lĩnh vực được giao

- Phụ trách công tác nữ công của đơn vị

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công

2.5. CN . Hồ Xuân Sang - chuyên viên

- Tham gia công tác tuyển sinh (rà soát hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, gửi giấy báo); cấp chứng chỉ bổ túc kiến thức

- Thu nhận đề xuất kế hoạch đào tạo từ các khoa chuyên môn, lập kế hoạch đào tạo toàn khóa và từng học kỳ, lên thời khóa biểu, mời giáo viên giảng dạy.

- Tham gia chuẩn bị và phục vụ Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ (thu nhận luận văn, hồ sơ, chuẩn bị hồ sơ, cặp làm việc cho Hội đồng, phục vụ Hội đồng trong quá trình bảo vệ, thu nhận hồ sơ sau bảo vệ).

-  Quản lý dữ liệu chung của Sau đại học

- Cấp các chứng chỉ, thẻ học viên, thẻ thư viện cho cao học và NCS

- Phụ trách mảng thông tin SĐH

- Quản lý máy móc, thiết bị sau đại học. Đề xuất về cơ sở vật chất, thiết bị cho đào tạo.

- Kiểm tra phòng học, phòng thi .

- Soạn thảo Quyết định của các Hội đồng cao học theo phân công của Phó trưởng phòng phụ trách đào tạo; các quyết định gia hạn, tạm dừng học, chuyển cơ sở đào tạo, chuyển đổi chuyên ngành đào tạo, chuyển cơ sở ĐT

-  Soạn thảo các văn bản, công văn liên quan đến lĩnh vực công việc đảm nhận và một số văn bản khác khi phân công

- Tham gia xây dựng dữ liệu của học viên cao học đủ điều kiện xét tốt nghiệp để xin phôi bằng và cấp bằng. Tham gia kiểm tra dữ liệu trước khi in bằng. Cùng với thầy Trung tổ chức in bằng thạc sĩ, tiến sĩ.

-  Chuẩn bị các tài liệu, văn bản giấy tờ cho các cuộc họp thuộc lĩnh vực được giao

- Phụ trách đào tạo tại ĐH An Giang

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công


Hồ sơ online
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---