Phòng Đào tạo Sau đại học

0234.3837380
 
Các ngành đào tạo

1. Các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ

TT

Mã số Chuyên ngành Chương trình khung Đề cương  Chuẩn đầu ra
1 60 22 01 20 Lý luận văn học Chi tiết Chi tiết Chi tiết 
2 60 22 01 21 Văn học Việt Nam Chi tiết Chi tiết Chi tiết 
3 60 22 02 40 Ngôn ngữ học Chi tiết Chi tiết Chi tiết 
4 60 22 03 01 Triết học Chi tiết Chi tiết Chi tiết
5 60 22 03 11 Lịch sử thế giới Chi tiết Chi tiết Chi tiết
6 60 22 03 13 Lịch sử Việt Nam Chi tiết Chi tiết Chi tiết
7 60 31 03 10 Dân tộc học Chi tiết Chi tiết Chi tiết
8 60 42 01 14 Sinh học thực nghiệm Chi tiết Chi tiết Chi tiết 
9 60 42 01 03 Động vật học Chi tiết Chi tiết Chi tiết 
10 60 42 02 01 Công nghệ sinh học Chi tiết Chi tiết Chi tiết 
11 60 44 01 04 Vật lý chất rắn Chi tiết Chi tiết Chi tiết 
12 60 44 01 09 Quang học Chi tiết Chi tiết Chi tiết 
13 60 44 01 13 Hóa vô cơ Chi tiết Chi tiết Chi tiết 
14 60 44 01 14 Hóa hữu cơ Chi tiết Chi tiết Chi tiết 
15 60 44 01 18 Hóa phân tích Chi tiết Chi tiết Chi tiết
16 60 44 01 19 Hóa lý thuyết và hóa lý Chi tiết Chi tiết Chi tiết
17 60 44 03 01 Khoa học môi trường Chi tiết Chi tiết Chi tiết 
18 60 46 01 06 Lý thuyết XS & TK toán học Chi tiết Chi tiết Chi tiết
19 60 46 01 12 Toán ứng dụng Chi tiết Chi tiết Chi tiết 
20 60 48 01 01 Khoa học máy tính Chi tiết Chi tiết Chi tiết 
21 60 44 02 20 Địa lý tài nguyên và môi trường Chi tiết Chi tiết Chi tiết
22 60 44 02 01 Địa chất học Chi tiết Chi tiết Chi tiết
23 60 85 01 01 Quản lý tài nguyên và môi trường Chi tiết Chi tiết Chi tiết 
24 60 58 01 02 Kiến trúc Chi tiết Chi tiết Chi tiết
25 60 52 05 01 Kỹ thuật địa chất Chi tiết Chi tiết Chi tiết 

2. Các chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ

TT Mã số

Chuyên ngành

Chương trình khung Đề cương  Chuẩn đầu ra
1 62 44 01 18 Hóa phân tích Chi tiết Chi tiết Chi tiết
2 62 44 01 14 Hóa hữu cơ Chi tiết Chi tiết Chi tiết
3 62 44 01 19 Hóa lý thuyết và hóa lý Chi tiết Chi tiết Chi tiết
4 62 44 01 04 Vật lý chất rắn Chi tiết Chi tiết Chi tiết
5 62 44 01 09 Quang học Chi tiết Chi tiết Chi tiết 
6 62 42 01 12 Sinh lý học thực vật Chi tiết Chi tiết Chi tiết
7 62 42 01 04 Sinh lý học người và động vật Chi tiết Chi tiết Chi tiết
8 62 22 03 13 Lịch sử Việt Nam Chi tiết Chi tiết Chi tiết
9 62 22 03 11 Lịch sử thế giới Chi tiết Chi tiết Chi tiết
10 62 31 03 10 Dân tộc học Chi tiết Chi tiết Chi tiết
11 62 22 01 21 Văn học Việt Nam Chi tiết Chi tiết Chi tiết
12 62 22 02 40 Ngôn ngữ học Chi tiết Chi tiết Chi tiết
13 62 46 01 04 Đại số và lý thuyết số Chi tiết Chi tiết Chi tiết
14 62 48 01 01 Khoa học máy tính Chi tiết Chi tiết Chi tiết
15 62 85 01 01 Quản lý tài nguyên và môi trường Chi tiết Chi tiết Chi tiết
16 62 42 02 01 Công nghệ sinh học Chi tiết Chi tiết Chi tiết
17 62 44 02 01 Địa chất học Chi tiết Chi tiết Chi tiết

Hồ sơ online
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---