Phát động tham gia Giải thưởng Honda Y-E-S Award năm 2018
Gửi bởi ctsv vào lúc 17-05-2018

Sinh viên căn cứ và các tiêu chí đặt ra của Ban tổ chức để đăng ký tham gia.

Số điện thoại liên hệ: 0944455136 (thầy Trường).

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/18LfvgT05l9EBvJDqOFNj3nn0R15hbWq75ShIADI-VxU/edit


Toàn văn

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3851)