Thông báo về việc gia hạn và hình thức kỷ luật đối với việc thực hiện quản lý nội, ngoại trú của sinh viên
Gửi bởi ctsv vào lúc 12-03-2018

Toàn văn

Nội dung thông báo

Danh sách chưa nộp

 

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3782)