Thông báo về việc bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng miễn, giảm học phí bổ sung năm 2018
Gửi bởi ctsv vào lúc 01-02-2018

Toàn văn

Nội dung

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3754)