Thông báo về việc tổ chức Hội nghị biểu dương sinh viên học tập tốt, rèn luyện tốt lần thứ VIII giai đoạn 2015-2017
Gửi bởi ctsv vào lúc 16-01-2018

Sinh viên căn cứ Công văn tổ chức và Quyết định khen thưởng của Giám đốc Đại học Huế để thực hiện.


Toàn văn

Công văn tổ chức

Quyết định khen thưởng

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3741)