Thông báo về việc Khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về chất lượng đào tạo - Năm học 2017 - 2018
Gửi bởi hkson vào lúc 06-11-2017

Thực hiện Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2017 - 2018, Nhà trường sẽ tiến hành  khảo sát ý kiến của sinh viên năm cuối về chất lượng đào tạo toàn khóa học. Từ kết quả khảo sát, Nhà trường có cơ sở đưa ra những điều chỉnh, cải tiến các mặt hoạt động nhằm đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của người học, của xã hội.


Toàn văn

Kính gửi: Các lớp sinh viên năm cuối

Thực hiện Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2017 - 2018, Nhà trường sẽ tiến hành khảo sát ý kiến của sinh viên năm cuối về chất lượng đào tạo toàn khóa học. Từ kết quả khảo sát, Nhà trường có cơ sở đưa ra những điều chỉnh, cải tiến các mặt hoạt động nhằm đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của người học, của xã hội.

Thời gian khảo sát: Từ ngày 06/11 đến ngày 25/11/2017

Phương thức khảo sát: Khảo sát trực tuyến (click vào nút  dưới đây để trả lời khảo sát)

 

Đây là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các Anh/chị.

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3630)