Quyết định về việc công nhận kết quả bầu bổ sung và các chức danh trong Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trường Đại học Khoa học lần thứ XVII nhiệm kỳ 2013-2018
Gửi bởi maithi vào lúc 06-02-2017

Toàn văn

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3276)