Tham gia Chương trình trao đổi cán bộ giữa ĐH Diak, Phần Lan và Trường ĐHKH Huế
Gửi bởi ttthien vào lúc 03-10-2016

Từ ngày 22/9 đến 03/10/2016, TS. Nguyễn Trường Thọ, Trưởng phòng KHCN – HTQT, Trường Đại học Khoa học (ĐHKH) cùng ThS. Hồ Sỹ Thái, Giảng viên Bộ môn Công tác xã hội đã tham gia Chương trình trao đổi cán bộ trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường ĐHKH và Đại học khoa học Ứng dụng Diaconia gọi tắt là Diak, Helsinki, Phần Lan.


Toàn văn

TS. Nguyễn Trường Thọ và ThS. Hồ Sỹ Thái đã tham gia nhiều hoạt động do Đại học Diak tổ chức; cụ thể là gặp gỡ trao đổi và đề xuất dự án liên quan đến Công tác xã hội trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu, trao đổi sinh viên và giảng viên giữa hai trường, sinh viên Đại học Diak Phần Lan phỏng vấn các vấn đề liên quan đến một số công tác quản lý ngành công tác xã hội.

Một số hình ảnh: 

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3235)