Kết quả xét chọn đề tài NCKH cấp cơ sở Trường Đại học Khoa học năm 2015 - 2016
Gửi bởi maithi vào lúc 15-10-2015

Kính gửi: Trưởng các đơn vị

Theo đề nghị của các đơn vị về các đề tài và các cá nhân (cán bộ, học viên sau đại học và sinh viên) làm chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Trường năm 2016;

Theo nội dung cuộc họp ngày 08 tháng 10 năm 2015  của Hội đồng xét chọn các danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở Trường Đại học Khoa học năm 2016,


Toàn văn

Hội đồng đã thống nhất như sau:

1. Các tiêu chí để xét chọn đề tài :

-         Đối với đề tài cho cán bộ: Đối tượng chủ nhiệm đề tài phải thuộc diện cán bộ biên chế của Trường ĐHKH; sản phẩm đề tài bắt buộc phải có ít nhất 01 bài báo đăng trong Tạp chí Khoa học và Công nghệ của Trường;

-         Đối với đề tài cho học viên sau đại học: Đối tượng chủ nhiệm đề tài là cán bộ của Trường đang học chương trình sau đại học thuộc các cơ sở đào tạo trong nước hoặc học viên cao học/nghiên cứu sinh (ngoại trừ những người đang học năm cuối) do Trường Đại học Khoa học đào tạo;

-         Đối với đề tài cho sinh viên: Đối tượng chủ nhiệm đề tài phải là sinh viên có kết quả học tập từ khá trở lên (theo điểm trung bình chung của các năm học tính đến thời điểm xét chọn đề tài) và đang học năm thứ ba (K37 đối với hệ 4 năm) hoặc năm thứ tư (K36 đối với hệ 5 năm);

-         Đảm bảo sự cân đối về số lượng đề tài giữa các ngành Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội - Nhân văn;

-         Ưu tiên các đề tài có tính khả thi, đáp ứng nhu cầu xã hội, có nhiều người tham gia và bản Thuyết minh đề tài đảm bảo tính khoa học.

2. Các đề tài đăng ký và kết quả xét chọn đề tài năm 2015:

2.1. Đề tài cho cán bộ:

-         Số lượng đề tài đăng ký: 21 (Công nghệ thông tin 1, Vật lý 2, Hóa học 2, Sinh học 2, Môi trường 1, Kiến trúc 2, Lý luận chính trị 3, Ngữ văn 2, Báo chí- Truyền thông 3, Lịch sử 2 và Công tác xã hội 1);

-         Số lượng đề tài được chọn đưa vào kế hoạch năm 2016: 17 (có danh sách kèm theo);

-         Kinh phí cho mỗi đề tài thuộc khối Khoa học Tự nhiên- Kiến trúc là 7 triệu đồng;

-         Kinh phí cho mỗi đề tài thuộc khối Khoa học Xã hội & Nhân văn là 6,5 triệu đồng;

-         Kinh phí hỗ trợ nghiệm thu cho mỗi đề tài là 540.000 đồng.

2.2. Đề tài cho học viên sau đại học:

-         Số lượng đề tài đăng ký: 21 (Vật lý 10, Hóa học 5, Sinh học 1, Địa lý- Địa chất 3 và Lịch sử 2);

-         Số lượng đề tài được chọn đưa vào kế hoạch năm 2015: 25 (có danh sách kèm theo, trong đó có 02 ĐT Cơ sở của cán bộ Khoa Hóa học và Sinh học là học viên cao học và 02 ĐT Cơ sở của cán bộ khoa Lịch sử là Nghiên cứu sinh);

-         Kinh phí cho mỗi đề tài thuộc khối Khoa học Tự nhiên- Kiến trúc là 6 triệu đồng;

-         Kinh phí cho mỗi đề tài thuộc khối Khoa học Xã hội & Nhân văn là 5,5 triệu đồng;

-         Kinh phí hỗ trợ cho việc mua sắm hóa chất, mẫu vật, tư liệu, cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu là 2 triệu đồng/đề tài (cấp theo kế hoạch mua sắm hằng năm của các đơn vị);

-         Kinh phí hỗ trợ nghiệm thu cho mỗi đề tài là 540.000 đồng.

2.3. Đề tài cho sinh viên đại học:

-         Số lượng đề tài đăng ký: 56 (Công nghệ thông tin 1, Vật lý 3, Hóa học 12 - trong đó có 7 đề tài tự túc kinh phí, Sinh học 14, Địa lý - Địa chất 8, Môi trường 5, Kiến trúc 3, Lý luận chính trị 2, Báo chí - truyền thông 3, Lịch sử 3, Công tác xã hội 1 và Xã hội học 1);

-         Số lượng đề tài được chọn đưa vào kế hoạch năm 2016: 46 (có danh sách kèm theo: Công nghệ thông tin 1, Vật lý 2, Hóa học 12 - trong đó có 7 đề tài tự túc kinh phí/, Sinh học 8, Địa lý - Địa chất 7, Môi trường 5, Kiến trúc 3, Lý luận chính trị 1,  Báo chí - truyền thông 3, Lịch sử 2, Công tác xã hội 1 và Xã hội học 1)

-         Kinh phí cho mỗi đề tài là 5 triệu đồng,

-         Kinh phí hỗ trợ cho việc mua sắm hóa chất, mẫu vật, tư liệu, cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu là 2 triệu đồng/đề tài (cấp theo kế hoạch mua sắm hằng năm của các đơn vị),

-         Kinh phí hỗ trợ nghiệm thu cho mỗi đề tài là 400.000 đồng.

3. Các yêu cầu đối với chủ nhiệm đề tài:

- Chỉnh sửa lại Thuyết minh đề tài (xem góp ý của Hội đồng trong danh mục các đề tài đính kèm Công văn này) và gửi 04 bản cho Phòng KHCN-HTQT trước ngày 24/10/2015 (sau khi trình ký, 02 bản sẽ được gửi lại cho chủ nhiệm đề tài, 01 bản lưu ở Phòng KHCN-HTQT và 01 bản gửi cho Tổ KHTC).

- Sửa lại phần kinh phí của đề tài theo đúng như kinh phí đã được phê duyệt (xem danh mục các đề tài đính kèm Công văn này).

- Đối với đề tài cho cán bộ và học viên sau đại học: sản phẩm bắt buộc ít nhất là 01 bài báo đăng Tạp chí Khoa học Công nghệ Trường ĐHKH (mục 11 của Thuyết minh đề tài).

Đề nghị trưởng các đơn vị thông báo cho các cán bộ, học viên cao học/nghiên cứu sinh và sinh viên chủ nhiệm đề tài đã được chọn biết để tranh thủ triển khai thực hiện.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS Hà Văn Hành

Xem các file đính kèm công văn TẠI ĐÂY

chung c? gamuda, bi?t th? gamuda, li?n k? gamuda, chung c? goldseason, chung c? valencia, chung c? imperia sky garden,Imperia Sky Garden, Imperia Sky Garden 423 Minh Khai,

Bi?t th? Vinhomes RiverSide, The Manor Central Park, Ecopark tu?n chu,t?c s?a, chung c? gold season, biet thu gamuda, Bi?t th? Gamuda, bi?t th? gamuda gardens, D? n tn hong minh, cho thu ch r? gi r?, cho thu ch r?, c??i h?i, in k? y?u, in th? nh?a, My lm cm, my p cm vin, ph?c h?i tc h? t?n, t?i ?en h?c vi?n qun y, in l?ch t?t, in l?ch t?t 2017, t? ch?c s? ki?n, cho thu ch r? t?i h n?i, chung c? flc ??i m?, the golden palm l v?n l??ng, d? n the golden palm l v?n l??ng
B?ng gi Chung c? Imperia SkyGarden,Gi bn Chung c? Imperia 423 Minh Khai,Gi bn Chung c? Imperia Sky Garden,M?t b?ng Chung c? Imperia Sky Garden,M?t b?ng Chung c? Imperia Sky Garden,M?t b?ng Imperia Sky Garden 423 Minh Khai,Ti?n ?? thanh ton c?n h? Imperia Sky Garden,Ti?n ?? thanh ton chung c? Imperia Sky Garden,Ti?n ?? thanh ton Imperia Sky GardenKhai,Ti?n ch Chung c? Imperia Sky Garden,Ti?n ch d? n Imperia Sky Garden,Ti?n ch Imperia Sky Garden,Thng tin chung c? Imperia Sky Garden,T?ng quan chung c? Imperia Sky Garden,T?ng quan d? n Imperia Sky Garden,V? tr Chung c? Imperia Minh Khai,V? tr Chung c? Imperia Sky Garden,V? tr Imperia Sky Garden
bn bi?t th? ??n l?p gamuda,bi?t th? ??n l?p gamuda,gi bi?t th? ??n l?p gamuda,bn bi?t th? song l?p gamuda,bi?t th? song l?p gamuda,bi?t th? gamuda city,gamuda garden,li?n k? gamuda giai ?o?n 2,bi?t th? li?n k? gamuda,li?n k? gamda,lien ke gamuda,shophouse gamuda
t? ch?c s? ki?n,thu bn gh?,thu gian hng,thu nh b?t,thu phng b?t,thu nh b?t ,t? ch?c ?m c??i tr?n gi,t? ch?c h?i ngh?,t? ch?c l? h?i,t? ch?c khai tr??ng,t? ch?c l? kh?i cng,T? ch?c thnh l?p cng ty,T? ch?c h?i ngh? h?i th?o,t? ch?c s? ki?n qu?ng co,t? ch?c s? ki?n cng ty,t? ch?c s? ki?n thi?u nhi,t? ch?c ?m c??i
Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
D? n Bi?t th? bi?n D? n Condotel D? n Ecopark Gamuda Gardens Chung c? Paragon Tower Ph?m Hng D? n Parkcity Vinhomes Riverside Chung c? Ecogreen city D? n Parkhill times city Chugn c? fivestar kimgiang
Chung c? central point Chung c? CT36 ??nh cng Chung c? Athena Complex 379 Bi?t th? d??ng n?i Chung c? Times City Chung c? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh Chung c? Home City Trung Knh Chung c? The Golden An Khnh Chung c? Tabudec Plaza Chung c? Sapphire Palace Chung c? Star Tower 283 Kh??ng Trung Chung C? CT3 C? Nhu? Chung c? Vinhomes Arcadia C?u Di?n Chung c? 36 Ph?m Hng Chung c? Capital Garden D? n Xun Ph??ng Viglacera Chung c? Golden Palace L V?n L??ng Chung c? L?c H?ng Lotus Chung c? Five Star Garden Chung c? Sun Square Chung c? Green Pearl 378 Minh Khai Chung c? Diamond Blue 69 Tri?u Khc chung c? Vinhomes Tr?n Duy H?ng Chung c? Vinhomes tr?n Duy h?ng Chung c? Th?ng Long Number One Bi?t th? Giao L?u
bi?t th? li?n k? h n?i, ?nh gi d? n b?t ??ng s?n h n?i gamuda land bo nh ??t b?t ??ng s?n g5 tin t?c b?t ??ng s?n Bi?t th? Vinpearl
chung c? ciputra ciputra chung c? the link 345 ciputra v? tr chung c? the link ciputra ti?n ch chung c? the link ciputra ti?n ch chung c? ciputra m?t b?ng chung c? the link cuputra m?t b?ng c?n h? the link ciputra b?ng gi chung c? ciputra gi bn chung c? the link ciputra ti?n ?? thanh ton the link ciputra bi?t th? ciputra bi?t th? ciputra h n?i
vinhomes th?ng long d? n vinhomes th?ng long v? tr vinhomes th?ng long ti?n ch vinhomes th?ng long m?t b?ng thi?t k? vinhomes th?ng long ti?n ?? vinhomes th?ng long b?ng gi vinhomes th?ng long ti?n ?? thanh ton vinhomes th?ng long n?i th?t vinhomes th?ng long bi?t th? long h?ng bi?t th? long khnh bi?t th? long ph bi?t th? long c?nh ty bi?t th? long c?nh ?ng
bi?t th? d??ng n?i t?ng quan bi?t th? d??ng n?i v? tr bi?t th? d??ng n?i ti?n ch bi?t th? d??ng n?i m?t b?ng bi?t th? d??ng n?i thi?t k? bi?t th? d??ng n?i b?ng gi bi?t th? d??ng n?i n?i th?t bi?t th? d??ng n?i bi?t th? d??ng n?i gi bn bi?t th? d??ng n?i ti?n ?? bi?t th? d??ng n?i v? tr bi?t th? d??ng n?i bi?t th? d??ng n?i
vinhomes riverside v? tr bi?t th? vinhomes riverside ti?n ch bi?t th? vinhomes riverside m?t b?ng bi?t th? vinhomes riverside b?ng gi bi?t th? vinhomes riverside ti?n ?? thanh ton bi?t th? vinhomes riverside bi?t th? vinhomes riverside long bin bi?t th? hoa anh ?o vinhomes riverside bi?t th? hoa b?ng l?ng vinhomes riverside bi?t th? hoa s?a vinhomes riverside bi?t th? vinhomes riverside
chung c? royal park l v?n thim chung c? the golden palm imperia sky garden bi?t th? gamuda chung c? d.le roi soleil D.Le Roi Soleil chung c? qu?ng an ty h?
Chung c? An Bnh City T?ng quan d? n chung c? An Bnh City V? tr chung c? An Bnh City Ti?n ch chung c? An Bnh City M?t b?ng chung c? An Bnh City N?i th?t chung c? An Bnh City Ti?n ?? thanh ton chung c? An Bnh City B?ng gi chung c? An Bnh City
Chung c? Anland T?ng quan d? n chung c? Anland Ti?n ch chung c? Anland V? tr chung c? Anland Nam C??ng Ti?n ?? d? n chung c? Anland Gi bn chung c? Anland

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=2679)