lỊCH CÔNG TÁC

(Từ ngày 01-03-2021 đến ngày 07-03-2021)
NgàySángChiều
Thứ hai
01-03-2021

🕒 [14:00] Lãnh đạo Trường làm việc với Tập thể lãnh đạo Khoa Sinh học
- Thành phần: Ban Giám hiệu; Trưởng phòng TC&HC; Trưởng, Phó trưởng khoa và Chi ủy Khoa Sinh học
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Hiệu trưởng

🕒 [15:30] Họp Hội đồng tuyển dụng Trường (V/v xem xét gia hạn học tập và xét kéo dài tập sự cho viên chức)
- Thành phần: Thành viên Hội đồng tuyển dụng Trường theo Quyết định của Hiệu trưởng
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

Thứ ba
02-03-2021

🕒 [08:00] Họp Hội đồng xét kéo dài thời gian công tác của viên chức
- Thành phần: Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Bí thư Đảng ủy

Thứ tư
03-03-2021

🕒 [08:00] [Đại học Huế] Họp ban lãnh đạo Đại học Huế dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
- Thành phần: - Ban Thường vụ Đảng ủy;
- Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế;
- Ban Giám đốc Đại học Huế;
- Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế.
- Địa điểm: Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi
- Người chủ trì: Giám đốc Đại học Huế

🕒 [08:00] Họp xây dựng chuẩn đầu ra và các học phần chung theo lĩnh vực, nhóm ngành của các ngành Hán Nôm, Triết học, Lịch sử, Văn học
- Thành phần: Phó Hiệu trưởng – PGS. TS Trần Ngọc Tuyền; Trưởng phòng ĐTĐH&CTSV và chuyên viên liên quan; Lãnh đạo các Khoa: Ngữ Văn, Lý luận chính trị, Lịch sử; Tổ trưởng và Ủy viên thường trực Tổ xây dựng chuẩn đầu ra và Tổ xây dựng chương trình đào tạo các ngành Hán Nôm, Triết học, Lịch sử, Văn học.
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng

🕒 [09:00] [Đại học Huế] Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
- Thành phần: Đại diện cử tri (theo danh sách cử tri các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHH)
- Địa điểm: Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi
- Người chủ trì: Giám đốc Đại học Huế

🕒 [10:30] [Đại học Huế] Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng Đại học Huế
- Thành phần: Hiệu trưởng
- Địa điểm: Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi
- Người chủ trì: Giám đốc Đại học Huế

🕒 [14:00] Họp xây dựng chuẩn đầu ra và các học phần chung theo lĩnh vực, nhóm ngành của các ngành Quản lý nhà nước, Xã hội học, Đông phương học
- Thành phần: Phó Hiệu trưởng – PGS. TS Trần Ngọc Tuyền; Trưởng phòng ĐTĐH&CTSV và chuyên viên liên quan; Lãnh đạo các Khoa: Lý luận chính trị, Xã hội học và Công tác xã hội, Lịch sử; Tổ trưởng và Ủy viên thường trực Tổ xây dựng chuẩn đầu ra và Tổ xây dựng chương trình đào tạo các ngành Quản lý nhà nước, Xã hội học, Đông phương học
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng

🕒 [15:30] Họp xây dựng chuẩn đầu ra và các học phần chung theo lĩnh vực, nhóm ngành của các ngành Công nghệ sinh học, Kỹ thuật sinh học
- Thành phần: Phó Hiệu trưởng – PGS. TS Trần Ngọc Tuyền; Trưởng phòng ĐTĐH&CTSV và chuyên viên liên quan; Lãnh đạo Khoa Sinh học; Tổ trưởng và Ủy viên thường trực Tổ xây dựng chuẩn đầu ra và Tổ xây dựng chương trình đào tạo các ngành Công nghệ sinh học, Kỹ thuật sinh học.
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng

Thứ năm
04-03-2021

🕒 [07:30] Hội nghị lấy phiếu giới thiệu quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội đồng trường; Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng giai đoạn 2025 - 2030
- Thành phần: Toàn thể viên chức, lao động hợp đồng không xác đinh thời hạn của Nhà trường (Yêu cầu Trưởng các đơn vị quán triệt cán bộ của đơn vị tham dự Hội nghị đúng giờ)
- Địa điểm: Hội trường A1
- Người chủ trì: Hiệu trưởng

🕒 [08:00] [Đại học Huế] Lãnh đạo Đại học Huế tiếp công dân
- Thành phần: - PGĐ Trương Quý Tùng;
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng ĐHH; Phó Trưởng Ban phụ trách Ban TTPC.
- Địa điểm: Phòng tiếp công dân, số 03 Lê Lợi
- Người chủ trì: PGĐ Trương Quý Tùng

🕒 [09:30] Hội nghị lấy phiếu giới thiệu quy hoạch chức danh Trưởng các Phòng và Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thư viện giai đoạn 2025 - 2030
- Thành phần: Đảng ủy; Ban Giám hiệu; các thành viên Hội đồng trường là viên chức của Trường; Ban Chấp hành Công đoàn; Bí thư Đoàn TN; Chủ tịch Hội CCB; Trưởng, Phó các đơn vị; Bí thư Chi bộ; Chủ tịch công đoàn bộ phận/Tổ trưởng CĐTT; Trưởng, Phó các bộ môn
- Địa điểm: Hội trường A1
- Người chủ trì: Hiệu trưởng

🕒 [14:00] [Đại học Huế] Tiểu ban Khoa học máy tính xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 02 năm 2021
- Thành phần: Thành viên Tiểu ban xét tuyển nghiên cứu sinh ngành Khoa học máy tính theo Quyết định số 11/QĐ-HĐTSSĐH ngày 24/02/2021 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh
- Địa điểm: Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Trưởng Tiểu ban

Thứ sáu
05-03-2021

🕒 [08:00] [Đại học Huế] Tiểu ban Sinh học xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 02 năm 2021
- Thành phần: Thành viên Tiểu ban xét tuyển nghiên cứu sinh ngành Sinh học theo Quyết định số 11/QĐ-HĐTSSĐH ngày 24/02/2021 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh
- Địa điểm: Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Trưởng Tiểu ban

🕒 [08:00] Họp xây dựng chuẩn đầu ra và các học phần chung theo lĩnh vực, nhóm ngành của các ngành Quản trị và phân tích dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ thông tin.
- Thành phần: Phó Hiệu trưởng – PGS. TS Trần Ngọc Tuyền; Trưởng phòng ĐTĐH&CTSV và chuyên viên liên quan; Lãnh đạo các Khoa: Công nghệ thông tin, Toán; Tổ trưởng và Ủy viên thường trực Tổ xây dựng chuẩn đầu ra và Tổ xây dựng chương trình đào tạo các ngành Quản trị và phân tích dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ thông tin
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng

🕒 [09:30] Họp xây dựng chuẩn đầu ra và các học phần chung theo lĩnh vực, nhóm ngành của các ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông, Công nghệ kỹ thuật hoá học.
- Thành phần: Phó Hiệu trưởng – PGS. TS Trần Ngọc Tuyền; Trưởng phòng ĐTĐH&CTSV và chuyên viên liên quan; Lãnh đạo các Khoa: Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu, Hóa học; Tổ trưởng và Ủy viên thường trực Tổ xây dựng chuẩn đầu ra và Tổ xây dựng chương trình đào tạo các ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông, Công nghệ kỹ thuật hoá học.
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì:

🕒 [13:30] [Đại học Huế] Tiểu ban Đại số và lý thuyết số xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 02 năm 2021
- Thành phần: Thành viên Tiểu ban xét tuyển nghiên cứu sinh ngành Đại số và lý thuyết số theo Quyết định số 11/QĐ-HĐTSSĐH ngày 24/02/2021 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh
- Địa điểm: Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Trưởng Tiểu ban

🕒 [14:00] Họp xây dựng chuẩn đầu ra và các học phần chung theo lĩnh vực, nhóm ngành của các ngành Hoá học, Khoa học môi trường.
- Thành phần: Phó Hiệu trưởng – PGS. TS Trần Ngọc Tuyền; Trưởng phòng ĐTĐH&CTSV và chuyên viên liên quan; Lãnh đạo các Khoa: Hóa học, Môi trưởng; Tổ trưởng và Ủy viên thường trực Tổ xây dựng chuẩn đầu ra và Tổ xây dựng chương trình đào tạo các ngành Hoá học, Khoa học môi trường.
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng

🕒 [15:30] Họp xây dựng chuẩn đầu ra và các học phần chung theo lĩnh vực, nhóm ngành của các ngành Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật địa chất.
- Thành phần: Phó Hiệu trưởng – PGS. TS Trần Ngọc Tuyền; Trưởng phòng ĐTĐH&CTSV và chuyên viên liên quan; Lãnh đạo các Khoa: Môi trường, Địa lý – Địa chất; Tổ trưởng và Ủy viên thường trực Tổ xây dựng chuẩn đầu ra và Tổ xây dựng chương trình đào tạo các ngành Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật địa chất.
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng

Thứ bảy
06-03-2021

🕒 [07:45] Ngày hội tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp cho học sinh trường THPT Cao Thắng
- Thành phần: Học sinh lớp 12, Trường THPT Cao Thắng, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Địa điểm: Hội trường A1
- Người chủ trì: PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng

🕒 [13:45] Ngày hội tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp cho học sinh trường THPT Cao Thắng
- Thành phần: Học sinh lớp 12, Trường THPT Cao Thắng, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Địa điểm: Hội trường A1
- Người chủ trì: PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng

Chủ nhật
07-03-2021