Thông báo về việc giao đề tài KLTN, BCTN cho sinh viên K39
Gửi bởi khoasu vào lúc 21-01-2019

Toàn văn

Theo phê duyệt của HT, danh sách sinh viên K39 đủ điều kiện làm KLTN với số lượng cụ thể như sau:

                - Lịch sử Việt Nam: 4/14 sinh viên

                - Lịch sử Thế giới: 5/14 sinh viên

                - Văn hóa Du lịch: 5/11 sinh viên

                - Đông phương học: 8/24 sinh viên

Đề nghị các Bộ môn khẩn trương giao đề tài Khóa luận Tốt nghiệp và Báo cáo Tốt nghiệp, phân công giảng viên hướng dẫn. Các văn bản trên phải hoàn thành và nộp cho Khoa thông qua Trợ lý Giáo vụ để tập hợp nộp Trường.

                                                                    Thời hạn nộp: 18/01/2019 (Thứ Sáu).

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=4053)