Thông báo về việc đánh giá phân loại đơn vị, cán bộ, viên chức và tổng kết năm học
Gửi bởi khoasu vào lúc 11-07-2018

1. Về việc đánh giá phân loại đơn vị, cán bộ, viên chức: Nhà trường bổ sung mở rộng tiêu chí ở mức hoàn thành nhiệm vụ theo nguyên tắc chuyển đổi từ NV1-NV2 và ngược lại (xem VB).

2. Các tổ bộ môn bình xét danh hiệu thi đua (LĐTT, CSTĐCS, CSTĐCB, CSTĐTQ...), xét khen thưởng năm học 2017 - 2018 đối với cá nhân, tập thể.

Thời hạn:  Các bộ môn hoàn thành văn bản nộp cho Khoa qua Trợ lý TC-QLSV (thầy Nguyễn Mạnh Hà) chậm nhất lúc 16h00 ngày 13/7/2018 (Thứ Sáu).

3. Hội đồng thi đua họp vào lúc 8h00 ngày 17/7/2018 (Thứ Ba).

4. Tổng kết Khoa vào lúc 14h00 ngày 17/7/2018 (Thứ Ba).

Kính đề nghị CBVC, các tổ Bộ môn xem kỹ văn bản để thực hiện.

 

                                                                                                   BAN CHỦ NHIỆM KHOA

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=3889)