Thông báo về Hội nghị lấy thư giới thiệu quy hoạch phó trưởng Khoa và trưởng Bộ môn
Gửi bởi khoasu vào lúc 07-09-2017

Hội nghị lấy thư giới thiệu quy hoạch phó trưởng Khoa NK 2019 -2024

Thời gian: 8h00 - 9h00 ngày 12/9 (thứ Ba)

Địa điểm: Phòng BT Khoa

Thành phần: Toàn thể CBVC Khoa Lịch sử

 

Hội nghị lấy thư giới thiệu quy hoạch trưởng Bộ môn NK 2019 -2024

Thời gian: ngày 12/9 (thứ Ba)

BM Lịch sử Việt Nam: từ 9h00 - 9h30

BM Lịch sử Thế gới: từ 9h30 - 10h00

BM NH - KCH - VHDL: từ 10h00 - 10h30

BM Đông phương học: từ 10h30 - 11h00

Địa điểm: Phòng BT Khoa

Thành phần: Toàn thể CBVC Bộ môn

 

                                                                                                           BCN KHOA LỊCH SỬ

 

Update: Chí Ngàn

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=3537)