Danh sách GVCV năm học 2017 - 2018
Gửi bởi khoasu vào lúc 28-08-2017

Toàn văn

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             KHOA LỊCH  SỬ                           

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Huế, ngày 21 tháng 8 năm 2017  

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CỐ VẤN

 NĂM HỌC 2017-2018

 

        STT

Lớp

Họ và tên GVCV

Ghi chú

01

Sử K38 LSVN

Nguyễn Thu Hằng

 Năm 4  

02

Sử K38 LSTG

Trần Thị Tâm

 Năm 4  

03

Sử K38 VHDL

Nguyễn Mạnh Hà

  Năm 4   

04

Sử K38 TH

Trần Mai Phượng

  Năm 4   

05

Sử K39

Mai Văn Được

 Năm 3  

06

Sử K40

Nguyễn Chí Ngàn

Năm 2

07

Sử K41

Lê Nam Trung Hiếu

Năm 1

08

ĐPH K38

Mai  Thuý Bảo Hạnh

 Năm 4  

09

ĐPH K39

Trần Thị Hợi

Năm 3

10

ĐPH K40

Hoàng Thị Anh Đào

Năm 2

11

ĐPH K41

Trương Tuấn Vũ

Năm 1

    

                                                                                                              Trưởng Khoa

   

                                                                                    

                                                                                                    PGS. TS Nguyễn Văn Đăng

 

 

(From: http://www.husc.edu.vn/khoasu/news.php?readmore=3527)